DANINA PANU KASPROWI NAGOTOWI SEKRETARZOWI JK[M]

Danina Kaspra Nagota we włości jelneńskiej. Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby. ©Jakub Brodacki

Danina Kaspra Nagota we włości jelneńskiej. Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki

Jag 906, s. 161 (wg pierwotnej numeracji). Skan 158.

Kasper Nagot otrzymuje wymiar daniny na suchodole w stanie jelneńskim. Duplikat tego dokumentu na stronie 164. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMPanu Kasprowi Nagotowi sekretarzowi JKM na włók sto danym i za osobliwym listem JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sto JMP Kasprowi Nagotowi w województwie smoleńskiem, w stanie jelińskiem na Suchodole leżącem, mianowicie na pustoszy Suchym Poczynku z częścią Czarnego Lasu1.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Porechudiej [?] od u[j]ścia rowu i ruczaja Wrotnego, który dzieli grunt po lewej ręce archanielski Śrzedniego poczynku, a po prawej grunt Suchego poczynku. Tym ruczajem i rowem Wrotnym [niezrozumiałe] w wierzchowie. Z którego wierzchowia w prawo w drogę, która idzie z Suchego Poczynka2 do Czmatów [Czmutów?]. Tąż drogą postąpiwszy do kopca narożnego na poprzecznej ścienie wielkiej przesieczonej na gruncie czmutiowskiem usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce archanielski p. Wierzchowskiego Bieławina, a przez ścianę grunt p. Zaleskiego Czmutów a po prawej grunt suchodolski [niezrozumiałe] JMPana Kaspra Nagota. Od tej drogi i kopca w prawo wielką ścianą przesieczoną znamionami na drzewach wyciętemi idąc wedla kopca pobocznego przy gościńcu sierpiejskiem usypanego. Tąż ścianą czmutowską i Suchego poczynku przez rzeczkę Dobrycę postąpiwszy w rzekę Hotliwkę do granice moskiewskiej spornej. Tąż rzeczką Hotliwką do gościńca sierpiejskiego, przy którym obapół rzeczki Hotliwki kopców dwa usypano, to jest po lewej ręce moskiewski sierpiejski, a po prawej stronie kopiec smoleński Hosawoszkina [?] poczynku. Tąż rzeczką w górę idąc, nie dochodząc wierzchowia Hotliwki w prawo przez las czarny w rzeczkę Pehucią, która dzieli grunt po lewej ręce p. Klonowskiego Surokorzenia a po prawej grunt JMP Nagota Suchego poczynku. Tąż rzeczką Pehucią w górę śrzodkiem idąc ku wierzchowiu do pierwszego ruczaja i rowu wrotnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem obrębie Suchego poczynku wymierzono i ograniczono gruntu włók czterdzieści siedm, morgów trzy i prętów dziesięć.

A w drugiem obrębie w tymże stanie jelińskiem przy Archaniels[z]czyźnie przy poczynku3 Siewiolowie w przyległym [nieczytelne] Samuczlinie [?]4 z5 Czarnego Lasu wymierzono włók trzynaście w jedną stronę po Mech Pankisz, po rzeczkę Wołosionkę, z rzeczki Wołosiowki w lewo w ścianę przesieczoną do drogi Kamionki przy której kopiec, który dzieli grunt po prawej ręce pustoszy Maciuszkina, także i grunt JKMP Morowińskiego przez drogę, a po lewej stronie grunt JMP Nagota Sawuszkina. Od tej drogi i kopca ściana idąc wedla gruntów p. Morowińskiego znamionami na drzewach w ścianę z panem Korsakiem idąc do ściany staroj [starej?] archanielskiej. I ta się granica kończy.

W tych ograniczeniach kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt morgów trzynaście prętów dziesięć wymierzywszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy stosując się do przywileju JKM podałem w moc w dzierżenie prawa lennego wieczystego p. Adamowi Wierzchowskiemu jako przyjacielowi tego dobra [jego dobremu?], mieniąc sobie poruczone od JMP Kaspra Nagota sekretarza JKM, które na się objąwszy trzyma i włada do przyjazdu JM.

Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Archanielows[z]czyźnie i poczynku Szencidowie miesiąca maja d. piątego roku tysiąc sześćset trzydziestego siódmego.

1Nadpisane: Kurbanym, Sawuykinie, Szczęsną [z częścią?] Czarnego Lasu.

2Nadpisane: Kurbaki.

3Nadpisane: Stoby [Szoszy?]

4Nadpisane: poczynku Suprymy [Supryszy?]

5Nadpisane: częścią

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.