DANINA JMP KASPRA NAGOTA SEKRETARZA JKM

DANINA JMP KASPRA NAGOTA SEKRETARZA JKMJag 906, s. 164 (wg pierwotnej numeracji). Skan 161.

Kasper Nagot otrzymuje wymiar daniny Suchy Poczynek we włości jelneńskiej. Jest to duplikat dokumentu ze strony 161 (wg pierwotnej numeracji). Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem mojem, iż za przywilejem JKM PNM JMPanu Kasprowi Nagotowi sekretarzowi JKM na włók sto danym i za osobliwem listem JKM do mnie pisanem, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sto JMPanu Kasprowi Nagotowi w województwie smoleńskiem w stanie jeleńskiem na Suchodole leżącem, mianowicie na Suchem Poczynku.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od u[j]ścia rzeczki Ohudycy [Osudycy? Chudycy?] od u[j]ścia Rowicy ruczaja wrotnego, który dzieli grunt po lewej ręce archanielski Śrzedniego Poczynku, a po prawej grunt Suchego Poczynku. Tym ruczajem i rowem w prawo w drogę, która idzie z Suchego Poczynku do Czmutów. Tąż drogą postąpiwszy do kopca narożnego na poprzecznej ścianie wielkiej przesieczonej na gruncie [nieczytelne] usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce archanielski pana Wierzchowskiego Bielawina, a przez ścianę grunt pana Zaleskiego Czmutów a po prawej grunt Suchego Poczynku JMPana Kaspra Nagota. Od tej drogi i kopca w prawo wielką ścianą przesieczoną, znamionami na drzewach wyciętemi idąc wedle kopca pobocznego przy gościńcu sierpejskiem usypanego. Tąż ścianą czmutowską Suchego Poczynku przez rzeczkę Dobrycę. Postąpiwszy w rzeczkę Hotliwkę do granice moskiewskiej spornej. Tąż rzeczką Hotliwką do gościńca sierpiejskiego, przy którem obapół rzeczki Hotliwki kopców dwa usypano, to jest po lewej ręce moskiewski sierpiejski, a po prawej stronie kopiec smoleński Suchego Poczynku. Tąż rzeczką w górę idąc, nie dochodząc wierzchowia Hotliwki w prawo, przez las czarny rzeczką Phucą [Szhucą? Szkucą?], która dzieli grunt po lewej ręce pana Klonowskiego Surokorzenia, a po prawej grunt JMP Nagota Suchego Poczynku. Tąż rzeczką Phucą w górę śrzodkiem idąc do pierwszego ruczaja i rowu wrotnego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem obrębie tej pustoszy Suchego Poczynku wymierzono i ograniczono gruntu włók czterdzieści siedm, morgów trzy, prętów dziesięć.

A w drugiem obrębie w tymże stanie jeleńskiem przy Archanielszczyźnie przy pustoszy Sawuszkinie Kurbatach z częścią Czarnego Lasu wymierzono włók trzynaście z jedną stroną po mech pankin po rzeczkę Wołościowkę. Z rzeczki Wołościowki w lewo w ścianę przesieczoną do drogi Kamionki, przy której kopiec, który dzieli grunt po prawej ręce pustoszy Maciuszkowa, także i grunt JMP Morowińskiego przez drogę, a po lewej stronie grunt JMP Nagota Sawuszkina i Kurbaty. Od tej drogi i kopca ścianą idąc wedle gruntu pana Morowińskiego, znamionami na drzewach w ścianę z panem Korsakiem, idąc do ściany starej archanielskiej. I ta się granica kończy.

W tych ograniczeniach kopcami narożnemi i pobocznemi dostateczne usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt i morgów trzynaście prętów dziesięć wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, stosując się do przywileju JKM podałem w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Adamowi Wierzchowskiemu jako przyjacielowi JM tego dobra, mieniąc sobie poruczone i od JMP Kaspra Nagota sekretarza JKM, które na się objąwszy trzyma i włada do przyjazdu JM. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Archanielszczyźnie i poczynku miesiąca maja piątego dnia roku tysiąc sześćset trzydziestego siódmego.

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.