DANINA PANA JAKUBA GRABOWSKIEGO

danina Jakuba Grabowskiego 002W dokumencie jest mowa także o drugim wymiarze dla pana Grabowskiego na daninie Stanisława Buyny, jednak dokładnego opisu tych granic w Księdze Zaręby nie ma. Granice daniny Buyny częściowo zatem odtwarzam na podstawie granic przeprowadzonych na dwuwiorstówce.

Uwaga! Trudno dokładnie określić, gdzie znajdowała się wspomniana w dokumencie danina Piotra Kaleczyckiego, który w 10.11.1629 r. otrzymał przywilej na poczynki Potkowe, Dzieniechowe nad rzeczką Łosną. Miejscowości tych nie ma na mapie dwuwiorstówce, ani na trójwiorstówce.

Jag 906, s. 141 wg pierwotnej numeracji (skan 146)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za osobliwym listem JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady [s. 142:] zgodnego włók ośmdziesiąt JMP {Jakubowi} Grabowskiemu porucznikowi JKM, mianowicie w pustoszach Nowym Poczynku, Ostaminie, Ostapcowie, Chłopiszczewie [?], poczynku Czawikowie*, a z osobna w drugich pustoszach, które pan Buyno zajął, mianowicie Dołhomoście, Cerkiewiszcze, Preczystej, Świętej, Duchaninie, Popowie, Dołhomowskim nad rzekami końcem do Dniepru nad rzeką Łośną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Dniepra, od kopca narożnego na brzegu rzeki Dniepra, nad Jamą Starą Łosinną, około iwy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce Ojców Jezuitów Borowikowa, a po prawej ręce grunt pana Grabowskiego lasem zarosły. Od tej jamy i kopca w rzekę Dniepr wstęp wolny przeciwko gruntu p. Grabowskiego. A z Dniepra rzeki w ujście rzeczki Łosny. A rzeczką Łosną środkiem idąc do mostku i drogi z Jackowa do Smoleńska idącej, przy której na brzegu tej rzeczki Łosny po prawej ręce usypany kopiec**. Od tego mostku i kopca w prawo nad brzegiem zajmując gruntu błotnego. Od brzegu rzeczki Łosny na sznur idąc błotem znamionami na drzewach wyciętymi do kopca narożnego, który w poprzek sznur od rzeki Łosny, około drzewa usypany. Ten brzeg błota dla okolice i przestrzeństwa pustoszy Horelika. Od tego kopca trochę w lewo w rzeczkę Łosnę. A Łosną w górę w lewo w ruczaik Orzechowski, przy którym na brzegu kopiec. Tymże ruczajem Orzechowskim i wrębami na drzewach wyciętymi przez błoto orzechowskie, przez mech bierozowski do gościńca z Dorohobuża do Smoleńska idącego, przy którym kopiec. Tąż ścianą przez gościniec w łuh, przy którym na brzegu kopiec. A łuhem prosto przez rzekę Łosnę i przez wielkie błoto idąc do ujścia rowu i ruczaju Pierogońskiego i kopca usypanego. Tymże rowem i ruczajem Pierogowskim idąc w lewo w górę wedle gruntu JMP Jana Paska sędziego grodzkiego smoleńskiego do kopca narożnego nad rowem wielkim suchodołem po lewej ręce usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce paniej Kaleczyckiej, a po prawej pana Grabowskiego. Od tego rowu i kopca prosta ścianą znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi, do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce paniej Kaleczyckiej [a po] prawej stronie grunt p. Grabowskiego Pronina. Od tej ściany i kopca w lewo prostą ścianą idąc wedle kopców pobocznych przez gościniec do Smoleńska dorohobuski znamionami na drzewach [s. 143:] krzyże i po trzy wręby wyciętymi do ściany kozaków gruntowych JKM chorągwie białej w poprzeczną ścianę z p. Arciszewskim, która usypana kopcami pobocznemi i narożnymi.

Drugą ścianą podłużną po lewej stronie z p. Zakrzewskim Zaborza i gruntem Chłopiszczowa {[nieczytelne] któremi nad ruczajkiem kopiec poboczny. Tąż ścianą idąc przez błoto znamionami na dębach [wycię]temi kr[zyże i po] trzy w[ręby] […] [nieczytelne] gruntu […]kich kaz [niezrozumiałe]} w trzecią ścianę gruntem kozackim brzegiem mchu, znamionami wyciętymi na dębach, idąc wedle gruntów chłopiszczowskich do drogi z Protnać [?] do Chłopiszczowa idącej, przy której usypany kopiec na brzegu wierzchowia ruczaju Łoszonki. Tąż ścianą kozacką znamionami na drzewach przez las błotny mszarzysty w kozie błoto, do ściany borowikowskiej ojców jezuitów. A ściana borowikowską w prawo znamionami na drzewach wyciętymi do brzegu Dniepra nie dochodząc ujścia Łosny do pierwszego kopca i jamy łosnych [?]. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók ośmdziesiąt wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc dzierżenie prawa lennego JMP Grabowskiemu. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia ośmnastego augusta roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

*Na marginesie: „[…] ninie Sta […] borze […] onkowie sprawy ośm w wó[jtostwie?] smo[…] ni w stanie”.

**Na marginesie dłuższy dopisek mocno nieczytelny. Podaje w miare czytelny fragment ze stopki: „dorohobuski, przy którym kopiec poboczny usypnay. Tąż ściana przez mchy i przez rów [nieczytelne] kopiec [nieczytelne]”.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.