Zachodnia granica powiatu Smoleńskiego (r. 1523)

Wg granicy z roku 1523, zawartej w traktacie granicznym, który został opublikowany w: Сборникъ императорскаго русскаго историческаго общества, tom 35: Памятники дипломатическихъ сношений древней России зъ державами иностанными (Памятники дипломатическихъ сношений московскаго государства съ польско-литовскимъ, tom 1 lata 1487-1533), Petersburg 1882, s. 638-639. Podane w traktacie rzeki, mchy i inne charakterystyczne punkty granicy odpowiadają granicom widocznym na mapach dwuwiorstowych. Uznaję je za wiarygodne. Zdaje się, że granica ta odpowiada późniejszej granicy Traktatu Grzymułtowskiego, z tym jednak, że odcinek od stanu katyńskiego do stanu szczuckiego nie jest dokładnie podany (por. Jan Natanson-Leski, Dzieje granicy wschodniej Rzeczypospolite, s. 115). Natomiast dokładny przebieg zachodniej granicy na odcinku katyńskim wyjaśnia List króla Jana Kazimierza do Tomasza Racewicza w sprawie daniny Obuchowicza. Odbiega ona od granic widocznych na mapach dwuwiorstowych.

А рубеж городу Рославлю со Мстиславлем промеж Словнева да Шибнева к Гневкову Доброю речкою на Водонос, а от Водоноса Доброю ж речкою в Острь, через Великий Бор в реку в Шумячу к Стрекуле, к рубежу к Кричевскому, а от Кричева городу РославлЮ рубеь река Шумяча, а Шумячею в реку в Немелицу, а из Немелицы старым рубежом к Заборю в Ипуть реку, да на низ Ипутыю к Хмелю. Города Смоленска с путми и с волостми, что к нему тянет и волостей: Еловца, Болваничь, Лазаревщины, Пустоселья, Романовского, Копотковичь, Молохвы всее, что к ней потягло, и Петровского держаниа, Кутева и Зверович, Дубровского пути, Катыни, Каспли, Поречья, Руды, Щучьи. А рубеж Смоленску и волостем смоленскимс Дубровною, и с Романовым, и з Горами, и со Мстиславлем от Днепра ниже города СМоленска, рекою Мереею вверх, меж Пречистые Взруба и Зверович, в Иваку [Ивату] реку, а из Иваки [Ивати] на Еленский рубежь да в Городню, а Городнею в Вехру в Черной мох, а из Вехры в Прудилну, а из Прудылны в Железницу, а Железницею под Дуденки в Вехру, а из Вехры в Лютыю воду, а из Лютой воды в Выпино, а из Выпина на Всож, а Сожом на низ в Березыню, а Березынею вверх сухом, промеж сел Почина и Гладкович, по холмом, а оттоле к Пулневу. А за рекою за Днепром рубеж Смоленску вниз по Днепру по реке ниже Климентиа святого пят верст…

A granica miasta Rosław z Mścisławiem pomiędzy Słownewem i Szyniewem do Gniewkowa rzeczką Dobrą na Wodonos, a od Wodonosa Dobrąż rzeczką w Ostrzę, przez Wielki Bór w rzekę w Szumiaczę do Strzekuli, do granicy krzyczewskiej, a od Krzyczewa miasta Rosław granicą jest rzeka Szumiacza, a Szumiaczą w rzekę Niemielicę, a z Niemielicy starą granicą do Zaborza w rzekę Ipuć, i w dół Ipucią do Chmiela. Miasta Smoleńsk z pućmi [?] i włościami, te które do niego należą i włości: Jełowca, Bołwanicz, Łazarewszczyzny, Pustosiela, Romanowskiego, Kopotkowicz, Mołochwy wszystkie, co do niej należy, i Pietrowskiego państwa, Kutjewa i Zwierowicz, należących do włości dąbrowieńskiej, Katyni, Kaspli, Porzecza, Rudy, Szczuczje. A granica Smoleńska i włości smoleńskich z Dąbrowną, i z Romanowem, i z Horami, i z Mścisławiem od Dniepra poniżej miasta Smoleńska, rzeczką Miereją w wierzch, między Przeczystą Wzrubą a Zwierowiczami, w rzekę Iwakę [Iwatę], a z Iwaki [Iwaty] w granicę jeleńską [powinno być: małachowską, ale być może stanu małachowskiego wtedy nie było] i w Horodnią, a Horodnią w Wiechrę, a z Wiechry w Lutą Wodę, a z Lutej Wody w Wypinę, a z Wypiny na Soż, a Sożem w dół w Berezynę, a Berezyną w górę suchym [korytem?], pomiędzy siołami Poczyna i Hładkowicze, przez pagórek, a dołem do Pulniewa. A za rzeką Dniepr granica Smoleńska blisko Dnieprem rzeką poniżej [cerkwi?] Świętego Klemensa pięć wiorst…

Tagi , .Dodaj do zakładek Link.