Pomiar gruntu wysznorozskiego nad rzeką Sudość

Pomiar gruntu wysznorozskiego nad rzeką Sudość12.05.1646 r., mierniczy Hryhory Weliuszycki wydaje list mierniczy Wasylowi Jakowlewiczowi Hołówce na grunt wysznorozski w pobliżu majątku Ozarowa w ujeździe poczepowskim powiatu starodebskiego.

List ten ujawnia kolejnego mierniczego województwa smoleńskiego, co jest dla mnie tym bardziej radosne, że brakuje go w Spisach urzędników wydanych przez Rachubę, Lulewicza i Romaniuka. List opublikowany został w części trzeciej wydawnictwa źródłowego pt. Обозрение румянцевской описи Малороссіи, Czernihów 1875 s. 619. Źródło to wytworzył general-gubernator małorosyjski Piotr Rumiancew w roku 1765, który zgodnie z instrukcją Katarzyny II starał się spisać ludność Ukrainy Zadnieprzańskiej, zwanej przez Rosjan „Małorosją”. Celem tych działań było zwiększenie wpływów podatkowych i wzmocnienie władzy Petersburga nad Ukrainą. Zbiega się w czasie z wybuchem koliwszczyzny (1768) i późniejszą likwidacją Siczy Zaporoskiej i Hetmanatu (1775).

Pomiar gruntu wysznorozskiego nad rzeką SudośćŁazarewskij chyba myli się, sądząc, że derewnia Ozarowa (Озарова) nad rzeką Sudość (Судость) wchodziła w skład majątku wyszhorozskiego w ujeździe poczepowskim (Oleksander Łazarewskij, Опісаніе Старой Малороссіи, Kijów 1888, t. 1, s. 305-306). Wszystko wskazuje na to, że majątek znajdował się na lewym, nie zaś na prawym brzegu Sudości, gdzie położone jest Azarowo.

Niniejszy list został transliterowany, za ewentualne błędy w transliteracji biorę odpowiedzialność ;-).

List mierniczy Hryhorego Weliuszyckiego dla Wasyla Jakowlewicza Hołówki

Pomiar gruntu wysznorozskiego nad rzeką SudośćJa, Hryhoryj Weliuszycki mierniczy jego korolewskoj mości powietu starodubowskaho prisjahłyj.

Czyniu wiedomo cym moim listom, iż ja miejuczy do mene list pisannyj ot JMP Hawryjła Kierła marszałka starodubowskaho dworjanina JKM pokojeweho jako pana wieczystaho derżaczaho dobra w traktie poczepowskom i zamku poczepowskaho w starodubowskom powietie lieżaczyje ot JMP Jeronima Cielehanowycza [Ciechanowicza] sudyi ziemskoho smoleńskaho jako komisara ot JKM swjatoj pamiati Żygmunta tretieho, aby według priwilegii JKM kozakom zamku poczepowskaho na raznych pustoszach w powietie starodubowskom buduczy a w traktie poczepowskom leżaczych mieszkajuczym na każdyj koń kozackij wołok czetyry prykładom tak jako smolenskim było wymiereno takoż placy na pobudowanie na każdyj koń miery mierniczeskoj worek [?] sznur jedin, aby wymiereno, z powinosti mojej merniczoj wzgladujuczy pilno w priwilegii JKM PMM czyniłem meru gruntów kozakom zamku JKM poczepowskaho na raznych pustoszach w powietie starodubowskom buduczy a w traktie poczepowskom leżaczych mieszkajuczym.

Kotorych dotychczas wymierenia i granic pewnych nie imajuczy, zacząwszy tedy roku tysiaca szestsot czotyrydesiataho szestoho miesiaca maja dwanadcataho dnia wymierałem panu Wasyliju Jakowlewiczu Hołowce obywatelewi wysznorozskomu gruntu na czetyry koni na każdij koń kozackij wołok cztyry pry sielienie wroczyszczy w kołodowych włok cztyry, gdie w pryjezdiec na prisielenie na wierchowi tonkaho bołota pry wodie tiekuczoj naznaczyłem a polie z puszczeju włok na dwanadcat kotorij to grunt wies i samuju prysadu liesami, rieczkami i bołotami dostatocznoho ograniczojmi, a wmieno:

Ot rieczki Ponikowki wzjawszy rekoju Sudostiju w horu. Z Sudosti w reczku Imonku. Imienkoju w horuż, w lies paszickij, w rieczku Reczycu. A z Reczicy czrez Roh rieku w wierzynu Olszanku rieczki. Olszankoju wniz w Roh rieku. I znowu ot Rohu niżej Berweckoho bołota w werzinu Hołka bołota. Hołkom w reczku Ponikowku. Ponikowkuju w niz w tyjuż reku Sudość.

Wwiedszy według woli i priwileju JKM kozakom poczepowskim służaczoho i według powinosti mojej miernickoj z pozwoleniem w tom ograniczonom gruntie wysznorozskim bortie dla osażenija pczoł robyty i z pryswojenijem na tiech uwołokach wsiakich pażytkach, kotorije by kolwiek znajtis mogły za rozskazaniem JMP Mocjena Dobrowskaho, jako dworianina JKM i predłożenoho panu Wasiliuwi Jakowlewiczowi Hołowce w wiecznuju posessiju samomu jemu i potomkom jego podaliem na szto i siej list mój miernickim jemu Wasyliewie Hołowce z pieczatju i za podpisom ruki mojej miernickiej pysał w Rohu niżniem roku, miesieca i dnia wyż pisannoho.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.