DANINA PANA JAKUBA PIOTRA WOJEWÓDZKIEGO

danina Jakuba Piotra Wojewódzkiego 002Jakub Piotr Wojewódzki otrzymuje wymiar pustoszy Litwinowo, Biały Ruczaj, Pieńki, Kochanowo, Babonki, Kłypino, Woronowo, połowy pustoszy Michiejowo, nad ruczajem Lach i rzeczką Smorodyniec we włości małachowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 22 wg pierwotnej numeracji (skan 35)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego pisarza polnego WKsL puńskiego etc. starosty, wymierzyłem gruntu do paszni i osady zgodnego włók pięćdziesiąt dwie JMP Jakubowi Piotrowi Wojewódzkiemu, mianowicie w pustoszach i poczynkach pustych, w Litwinowie, w którym mieszka słobodczyków trzech w Białem Ruczaju, w Pieńkach, w Kochanowie, w Babonkach, w Kłypinie, w Woronowie, Michiejowie połowicę, w pół rzeczki Smorodynia, w województwie smoleńskiem we włości małachowskiej, na suchodołach ruczajem Lachem i Smorodyńcem rzeczką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Smorodyńca od mostu zbudowanego na drodze z Dosuchowa do Wołojedowa idącej, przy którem moście po prawej ręce usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej ręce przez drogę Oborzskich, a po prawej stronie grunt Michiejkowa pana Wojewódzkiego. Od tego mostu, tąż drogą ku Wołojedowu trochę postapiwszy w prawo z drogi w ścianę przesieczoną, przy której kopiec. Tąż ścianą wielką znamionami na drzewach wyciętemi przez wierzchowie rzeczki Smorodynki do kopca narożnego, który dzieli grunt wioski JKM po lewej ręce Wojedowa i Oborzskich, a po prawej stronie grunt JMP Wojewódzkiego Michiejkowa. Od tej ściany i kopca w lewo powróciwszy, idąc do drogi, która idzie z Wołojedowa do Kłypina, przy której usypany kopiec, który dzieli grunt wioski JKM Wołojedowa po lewej ręce, a po prawej grunt JMP Wojewódzkiego Kłypina. Tąż ścianą przez wierzchowie drugie rzeczki Smorodyńca, idąc ścianą przesieczoną do starej granice wioski JMP Kaspra Poniatowskiego dworzanina Najjaśniejszego Królewica JM Władysława nazwanej Ołyszkowa. Na której granicy starej pień dębowy stary z dawnemi znamionami i kopiec pobocznymi nowo usypany, który dzieli grunt wioski JKM Bohmarowa i JMP Pioniatowskiego wioski Ołuszkowa, po prawej ręce grunt JMP Wojewódzkiego Kłypina. Z znamionami na drzewach wyciętemi idąc w granicę starą wioski JKM Starynek. Tąż granicą starą kochanowską i starzyńską, idąc do drogi rozstai, która idzie z Kochanowa do Krasnego i Starzynek, przy których usypany kopiec poboczny, który dzieli grunt po lewej ręce wioski JKM Starzynek, a przez drogę stan dąbrowieński, a po prawej grunt JMP Wojewódzkiego Kochanowa. Tąż prostą ścianą nowoprzesieczoną idąc do kopca narożnego na gruncie koczołuhowskiem usypanego. Którego się wygadzając pomiarą, kilka morgów zajęło gruntu lasem zarosłego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron wioski JKM Koczołuhowa włości dąbrowieńskiej, a po prawej ręce grunt JMP Wojewódzkiego Kochanowa. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy, prostą ścianą idąc trybową znamionami na drzewach różnych wyciętemi do drogi z Koczołuhowa do Białego Ruczaja, przy której usypany kopiec. Tąż ścianą prostem trybem, idąc znamionami na drzewach wyciętemi do kopca narożnego na łuhu przeciwko Babionek usypanego, który dzieli grunt ze dwóch stron włości dąbrowieńskiej JKM Babianek po prawej ręce grunt JMP Wojewódzkiego potedzię [?] mniejszy [nieczytelne], które się zajęli, wygadzając pomiaru w odmianę za ustąpienie gruntu w zaścianek Kochana [s. 23:] [dwie linijki nieczytelne] po prawej ręce Ołuszkowa, w ścienie wielkiej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron wioski JKM Susłowicz, a po prawej ręce grunt JMP Wojewódzkiego pustoszy Pieniek. Od tego łuhu i kopca w prawo powróciwszy, prostem trybem idąc, znamionami na drzewach wyciętemi do drogi, która idzie z Susłowycz do Pieniek, przy której usypany kopiec. Tąż prostą ścianą idąc przez rzeczkę Łuh w wielki rów suchodół. Tem rowem suchodołem w górę wedla dębu z krzyżami idąc do drogi z Susłowicz do Litwinowa, przy której usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej ręce wioski JKM Susłowicz, a po prawej grunt JMP Wojewódzkiego Litwinowa. Tąż ścianą prostą idąc wedle kopca pobocznego znamionami na drzewach wyciętemi do kopca winklowego, który dzieli grunt po lewej rące Susłowicz, a po prawej ze dwu stron grunt JMP Wojewódzkiego od tej ściany i kopca w lewo powróciwszy prostą ścianą znamionami na drzewach wyciętemi, idąc przez mszarzyny błotne wierzchowia rzeczki Smorodyńca czarnem lasem zarosłym do kopca narożnego na mszarzynie błotnem usypanego. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy prostą ścianą znamionami na drzewach wyciętemi przez mszarzyny błotne, idąc do starej granice bychowskiej i miechiejowskiej. Tą starą granica znamionami na drzewach wyciętemi idąc do gościńca, który idzie z Dosuchowa do Samsonowa, przy której usypany kopiec. Tąż starą granicą idąc w granicę starą olechnowską i michiejkowska. Tąż starą granica w prawo powróciwszy do rzeczki Smorodyńca. Przy której na brzegu łuhu usypany kopiec, który dzieli grunt wioski JKM Olechnowa po lewej ręce, a po prawej grunt JMP Wojewódzkiego. Od tego kopca w prawo powróciwszy, śrzodkiem rzeczki Smorodyńca idąc w górę do pierwszego gościńca z Dosuhowa do Wołojedowa idącego, na którem most. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók pięćdziesiąt dwie mtrzywy [?] mierzawszy z potrąceniem na błota, dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc i wieczyste dzierżenie prawa lennego za przywilejem JKM i za listem JMP wojewody smoleńskiego JMP Jakubowi Piotrowi Wojewódzkiemu. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku miesiąca nowembra dnia dwudziestego ósmego roku tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

W tem obrębie nie mogło się wystarczyć włók sześćdziesiąt potrzeba oddać kędy będzie wola i rozkazanie WM włók ośm.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.