DANINA PANA BERNATA OTMINKA

oskieryńska włość danina bernata otminkaPrzepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 332 (wg pierwotnej numeracji). Skan 297.

Bernat Otmink otrzymuje wymiar wioski Oskieryno, Sachonowo, Czyczeryno we włości oskieryńskiej i ładyskiej.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

A przy mnie będąc zesłany pan Paszkowski kapitan JKM bielski na mie[j]scu citnion [?]

Czynimy wiadomo tym pisaniem naszem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem jaśnie wielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego starosty puńskiego, abyśmy wymierzyli i ograniczyli gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzydzieści panu Bernatowi Otminkowi Inflan[t]czykowi z łaski JKM prawem lennem wieczystem konferowaną, mianowicie w wiosce Oskierynie i we dwóch wioskach Sachonowie, Czyczerynie, które są zajęte w obrąb panu Otminkowi z włości JKM ładyskiej, w których mieszkają żyłych chłopów trzech, abo był jeden. A w odmianę odległe wioski dwie, które ma w przywileju pan Otmink ustąpił we włość JKM oskieryńską Leszczowo, Takanowo [?], w których mieszkają żyłych chłopów cztery, w pustoszach Hrydzkowie, Sidorowie, Wołowie, Tymochowie, Czyczerynie, Zujowie w województwie smoleńskiem w starostwie bielskiem we włości oskieryńskiej i ładyskiej nad rzeką Naczą i rzeczką Rochtą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Rechty, od kopca narożnego na brzegu tej rzeczki Rechty w pagórku usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM Kurawiczyna, a po prawej grunt pana Bernata Otminka Tymochowa. Od tej rzeczki i kopca w prawo prostą idąc, znamionami na drzewach do drogi z Leszczowa do Oskieryna idącej, przez którą przeszed[ł]szy około brzozy usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce, który się odciął od Czyczerina, a po prawej grunt Czyczeryna pana Otminka. Od tej ściany i kopca powróciwszy w prawo prostą ścianą znamionami na drzewach do gościńca z Horodni do Białej idącego, przez który przeszed[ł]szy usypany kopiec. Tąż ścianą prosto idąc znamionami na drzewach do kopca narożnego przy pustoszce Żurowie na brzegu łuhu usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM, który się odciął od Zimowa, a po prawej grunt pana Otminka Żurowa. Od tej ściany i kopca powróciwszy w prawo, idąc znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi wedle kopca pobocznego do drogi z Kuczyna do Oskieryna idącej, przy której kopiec usypany. Tąż ścianą prosto idąc znamionami na drzewach idąc w rów w starą granicę azarowską i czyczeryńską. Tym rowem w niż śrzodkiem idąc w rzekę Naczę, przy której na brzegu rzeki Naczy usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce przez Rów Azarowa, a po prawej grunt pana Otminka Czyczerzyna. Od tego rowu i kopca rzeką Naczą w górę śrzodkiem idąc w rzekę Rechtę. A rzeką Rechtą w górę śrzodkiem idąc do pierwszego kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzydzieści wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy za przywilejem JKM i za listem JMPana wojewody smoleńskiego podałem w moc w dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Bernatowi Otminkowi. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymiaru i ograniczenia naszego z podpisem rąk i pieczęciami naszemi. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego ósmego octobris roku tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

================================================================

Z dn. 8.03.1635 roku zachował się także przywilej Władysława IV dla tegoż Bernata Ottinga (inna odmiana nazwiska) za zasługi i utratę majetności w Inflantach. Jak czytamy w przywileju, Otting uczestniczył w kapanii pruskiej, inflanckiej i moskiewskiej (tu służył w chorągwi płk Henryka Szmelinga). W przywileju tym Władysław IV do już nadanych w Inflantach 30 włók dodaje w starostwie bielskim w stanie „oslużyńskim” (zapewne oskieryńskim) pustosze Brylowo, Kuzawiczyno [Kurawiczyno?], Ostaszkowo, Silejowo, Oniszymowo. W sumie włók 60, prawem lennym wieczystym i dziedzicznie. Ma płacić podatek od towarów leśnych i wypełniać obowiązki wobec zamków siewierskich; żadnych innych powinności mieć nie ma. BN IV 9124, k. 2.

 

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.