DANINA PANA PHILIPA BUCHOLDCA

danina Filipa Bucholdca

Danina Filipa Bucholdca we włości oskieryńskiej (ujezd bielski). Sporządzono na podstawie mapy dwuwiorstówki Szuberta, trójwiorstówki oraz księgi wymiaru i ograniczenia Adama Zaręby.
©Jakub Brodacki

Przepisał, zredagował i mapą opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 331 (wg pierwotnej numeracji). Skan 296.

Filip Bucholz otrzymuje wymiar wioski Szerszniowo i pustoszy Danszczyno, Dziatkowo, Rohowo, Kamionowo, Sirokino, Iwachnowo, Kasałasowo, Kokino, Duhorowo, Soma we włości oskieryńskiej nad rzeką Naczą.

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

A przy mnie zesłany będąc pisarz Paszkowski kapitan JKM bielski na miejscu conimies [komisarz?].

Czyniemy wiadomo tym listem naszem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem jaśnie wielmożnego JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego starosty puńskiego, abyśmy wymierzyli i ograniczyli gruntu do paszni i osady zgodnego włók czterdzieści urodzonemu panu Philipowi Bucholdcowi ziemianinowi JKM prowincji i[n]flanckiej z łaski JKM prawem lennem wieczystym konferowaną, mianowicie w wiosce Szerszniowie, w pustoszach Danszczynie, Dziatkowie, Rohowie, Kamionowie, Sirokinie, Iwachnowie, Kasałasowie, Kokinie, Duhorowie, Somie w województwie smoleńskiem starostwie bielskiem we włości oskieryńskiej nad rzeką Łączą [Naczą?] leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Naczy, od u[j]ścia rzeczki Horodzianki. Tą rzeczką Horodzianką w górę śrzodkiem idąc rowem w same wierzchowie do kopca narożnego przy drodze z Kościowa do Zubcowa idącej przeciw rowu tego usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Jana Bucholdca Kościna, a po prawej grunt pana Philippa Bucholdca Szerzśniowa. Od tej ściany i kopca powróciwszy w prawo prostą ścianą idąc znamionami na drzewach do drogi z Szerszniowa do Białej idącej, przy której kopiec poboczny usypany. Tąż ścianą znamionami na drzewach idąc do drogi z Szerszniowa do Zubcowa idacej, przez którą przeszed[ł]szy usypany kopiec. Tąż ścianą zanmionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi idąc wedle kopca pobocznego do kopca narożnego około brzozy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM, który się odciął od Kokina, a po prawej grunt pana Bucholdca Kokina. Od tej ściany i kopca powróciwszy w prawo znamionami na drzewach przez mszarzynę idąc do drogi z Wikowa na Kokino idącej, przy której kopiec poboczny. Tąż ścianą prosto znamionami na drzewach, idąc do kopca narożnego na brzegu rzeki Iwachnowki około jodły wielkiej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwu stron JKM, który się odciął od Iwachnowa, a po pra [?] lewej ręce ze dwu stron JKM, który się odciął od Iwachnowa, a po prawej grunt pana Bucholdca Iwachnowa. Od tej rzeczki i kopca powróciwszy w prawo, idąc prosto ścianą znamionami na drzewach do gościńca z Wiaźmy do Białej idacego, przy którym wedle drogi szczokińskiej usypany kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach do rzeczi Naczy, przez którą przeszed[ł]szy na brzegu około osiny usypany kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach, idąc do rzeczki Dzietowki [Dziełowki?], przy której na brzegu przeciw rowu wielkiego usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce Osiekołowa. A po prawej grunt pana Bucholdca Rohowa [Kohowa?]. Od tej ściany i kopca przez rzeczkę Dzietowkę trochę w prawo w rów wielki, przy którym między rowami na pagórki [?] usypanym. Tym rowem w górę idąc, do kopca pobocznego przy drodze z Koniakowa na Ozorkowo idącej przeciw rowu tego usypanego. Tą drogą postąpiwszy ku Koniakowu do kopca pobocznego, przy tejże drodze usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Trepina [Trepiha?] Koniakowa, a po prawej grunt pana Bucholtca Dańszczyny. Od tej drogi i kopca trochę w prawo znamionami na drzewach wedle kopca pobocznego, idąc w rzekę Naczę, przy której na brzegu przeciw u[j]ścia rzeczki Horodzianki usypany kopiec. Od tego kopca przeaz rzeczkę Naczę w u[j]ście rzeczki Horodzianki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto.

Z osobna na cerkiew Świętego Jerzego dla Świeszczennika, Pastamarza włók pięć wymierzawszy, przy tejże cerkwi, na starym gruncie cerkiewnym końcem ku granicy wedle pustoszy Iwachnowa leżące, mają być wymierzone, do których to włók cerkiewnych pięciu pan Philip Bucholtc, żadnego wstępu mieć nie ma.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostateczne usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók czterdzieści pięć z cerkiewnemi wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy za przywilejem JKM i za listem JMPana wojewody smol[eńskiego] podaliśmy w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Philipowi Bucholdcowi. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymiaru i ograniczenia naszego z podpisem ręki i pieczęciami naszemi. Pisan w Smoleńsku d. dziewiątego novembris toku tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

 

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.