DANINA JMP STETKIEWICZA

danina Stetkiewiczów 002Jan Stetkiewicz otrzymuje wymiar miejscowości Kotkowo, Bykowo, Łużkowo, Aliciwla [?], słobodka Klemiencia, Nimejkowo, Owsiakowo, Duchacino, Płatonowo, Jaryzyno, Hapryczyno, Nikiporowo, Apanasowo, Pierzchanowo, Sapronkowo, Lujarkowo, Kulajowo nad rzekami Dniepr, Mireja, Łupa, Rekta. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 407 wg pierwotnej numeracji (skan 353)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM sławnej pamięci JMP Janowi Stetkiewiczowi, małżonce i potomstwu ich danem i za osobliwem listem JKM PMM do mnie pisanego, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwieście trzydzieści JM księżnie Sanguszkównie Kowelskiej Janowej Stetkiewiczowej chorążynej orszańskiej i potomstwu JM panom Samuelowi, Krzysztofowi i Sewerynowi Stetkiewiczom w wioskach i derewniach mianowicie we wości Kotkowie, Bykowie, Łużkowie, Aliciwli [?] i słobodce Klemienciej, w Nimejkowie, Owsiakowie, Duchacinie, Płatonowie, Jaryzynie, Hapryczynie, Nikiporowie, Apanasowie, Pierzchanowie, Sapronkowie, Lujarkowie [Zujarkowie?], Kulajowie w województwie smoleńskiem w stanie dąbrowieńskiem nad rzekami Dnieprem, Mireją, Łupą, Rektą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Dniepra od ujścia rzeczki Rzewania wpadającej w Dniepr, która dzieli grunt po lewej ręce ojców jezuitów kolegium orszańskiego, a po prawej stronie grunt JM księżnej Katarzyny Sanguszkowej Kowelskiej Janowej Stetkiewiczowej chorążynej orszańskiej i potomstwa JM Samuela, Krzysztofa i Seweryna Stetkiewiczów nazwanej Klimenciejowo. Tąż rzeczką Rzeczniem [Rzewaniem?] idąc śrzodkiem w wierzchowie w ścianę przesieczoną, na której na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto do kopca narożnego, który dzieli grunt ojców jezuitów po lewej stronie, a po drugiej JKM błotny las czarny, a po prawej grunt JMP chorążynej orszańskiej miasteczka Klimentiejowa. Od tego kopca tąż prostą ściana w rzeczkę Świnną. A rzeczką Świnną idąc w górę w rzeczkę Ordocą. Rzeczką Ordocią w ścianę przesieczoną przez mogiłę ziemną [?] idąc przez suchy toczonkę, przez rzeczkę Tyczenkę [Moczenkę?] i przez Syczowkę znamionami na drzewach wyciętemi idąc wedla kopców pobocznych przy drogach usypanych w starą granicę, która dzieli wójtowstwa krasieńskiego [s. 407, 408 i 409:] Marinowa [Naronowa?], którą postąpiwszy do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej stronie ze dwóch stron naronowski i duchowski, a po prawej owsiakowski. Tąż ścianą znamionami na drzewach wyciętemi do drogi, która idzie z Owsiakowa do Zwierowicz, przy której obapół kopców dwa na starej granicy miasteczka Zwierowicz usypanych. Od tych kopców i drogi w prawo wielką ścianą idąc zwierowicką i ziejkowską, znamionami na drzewach wyciętemi w wielki rów czarny hrecki, gdzie kopiec poboczny usypany. Tym rowem w rzekę Lupę. A rzeką Łupą śrzodkiem idąc w niż w prawo, w rzeczkę Rektę. A rzeczką Rektą w lewo, w starą granicę, w ruczaik Rżawiec, którym postąpiwszy w lewo, w starą miedzę do drogi z Czernihowa do Kotkowa idącej, przy której usypany {kopiec}. Tąż miedzą do kopca narożnego w kącie niwy przy błocie mszystym na starej między usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce derewienki Bohdanowa, a po prawej stronie ze dwu stron grunt Kotkowa. Od tego kopca w lewo starą granicą w pół błota wedla kopca [nieczytelne] drogę do starych znamion na dwóch dębach wyciętych najmniejszych drzewach, idąc w lewo w niż wodocieczą, z której w lewo w starą miedzę idąc do rozstai dróg z Bohdanowa wedla dwóch kopców i jamy trzeciej między. Rozstajami na starej między Bohdanowa i Bojarowa. Tąż starą miedzą trochę w lewo znamionami na drzewach wyciętemi do drogi z Bohdanowa do Klemenciejowa idącej, przy której kopiec. Tąż starą miedzą z góry idąc, znamionami w rzeczkę Łupę. A rzeką Łupą w rzekę Miereję. A rzeką Miereją środkiem idąc ujściem wpadającą w Dniepr. A rzeką Dnieprem śrzodkiem w górę do ujścia rzeczki Rzec[znia?]. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym obrębie mchów i błot na żadną rzecz niezgodnych zajęło się włók więcej dwudziestu w to ograniczenie zajęło się włók cztyry na części Owsiakowa, które świeszczennik zwierowicki nie wiem jakim prawem [doc]hodzi, które włóki wolne są.

A iż w jednem obrębie nie mogąc włók dwieście trzydziestu [?] według przywileju JKM wymierzeć, dodałem w drugiem obrębie w tymże stanie dąbrowieńskim po drugiej stronie [gruntu?] ojców jezuitów tegoż kolegium orszańskiego nad rzeką [nieczytelne] leżące pustoszy czarnego lasu do paszni zgodnego włók pięć[dziesiąt?] jednę, oprócz mchów i błot wielkich ninacz niezgodnych [s. 410:] jest włók trzydzieści przy derewience odległej Tuczkowie, która jest w przywileju JKM mianowana.

Pierwsza ściana granice od rzeki Dniepra po wielką ścianę nowoprzesieczoną, na której na brzegu rzeki Dniepra około klonu kopiec narożny usypany zajmując rów wielki, który dzieli grunt po lewej ręce puszcza czarnego lasu JKM, a po prawej grunt puszczy JMP chorążynej orszańskiej do Tuczkowa należący. Od tego kopca w prawo wielką ścianą i znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi idąc do drogi z Warezek do Tuczkowa idącej, przy której przeszedłszy w boru Hredy wierzchu pagórku usypany kopiec poboczny. Od tego kopca tąż ścianą prosto znamionami na drzewach wyciętemi do kopca narożnego, który dzieli grunt po lewej ręce stron puszczy czarnego lasu JKM, a po prawej stronie czarny las wioski Łuczkowa. Od tej ściany i kopca w prawo, ścianą przesieczoną znamionami na różnych drzewach wyciętemi, idąc prostym trybem przez mszarzyny błotem do kopca pobocznego wedle rzeczki Wielikizy u brzegu usypanego, który dzieli grunt puszcza czarnego lasu JKM, a po prawej stronie grunt wioski Tuczkowa. Tą ścianą prostą idąc przez mszarzyny i mech krzeszyński do kopca winklowego na ścienie wielkiej przesieczonej usypanego, który niewiernie ojcowie jezuici trzymali dawno grunt JKM, który za przywilejem JKM z pomiary oddałem JMP chorążynej orszańskiej, który dzieli grunt mech czarnej pustoszy JKM. A po prawej stronie także mech wielki czarnej pustoszy przeciwko pustoszki Przyhabów [?]. Tąż wielką ścianą znamionami wyciętymi do kopca narożnego na ścienie starej przesieczonej, która idzie od Dniepra usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie ze mchem czarnego lasu JKM, a przez ścianę grunt ojców jezuitów kolegium orszańskiego, a po prawej grunt mszysty błotny czarnego lasu JMP Stetkiewiczowej chorążynej orszańskiej. Od tej ściany i kopca w prawo starą ścianą, starymi znamionami na drzewach wyciętymi i nowymi ponowionymi przez mchy błota idąc w wierzch rowu wielkiego [s. 411:] nazywającego krytego, którym idąc w niż śrzodkiem ruczaju w rzekę Dniepr, przy którym rowie na wierzchu góry kopiec usypany. I wedla niego na kilkunastu dąbkach i różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Od tego rowu rzeką Dnieprem śrzodkiem idąc w górę, pominąwszy rów wielki do pierwszej ściany i kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tych ograniczeniach kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie nusypano i na róznych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwieście trzydzieści za przywilejem JKM we dwóch obrębach wymierzywszy z potrąceniem błot i mchów wielkich na żaden pożytek nieużytych i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc, w dzierżenie spokojne używanie prawa lennego wieczystego JM Księżnie Katarzynie Sanguszkównie Kowelskiej Janowej Stetkiewiczowej chorążynej orszańskiej i potomkom JMP Samuelowi, Krzysztofowi, Sewerzynowi Stetkiewiczom chorążycom orszańskim. Co dla lepszej wiary i pewności dałem ten list mój IM wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Kotkowie dnia ósmego augusta roku tysiąc sześćset trzydziestego piątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.