DANINA PANU JAKUBOWI KAROLOWI MADALEŃSKIEMU WOJSKIEMU MŚCISŁAWSKIEMU

danina jakuba karola madalańskiegoJakub Karol Madaleński otrzymuje wymiar pustoszy Motowidłowo, Boryskowo, Przylepowo nad rzekami Wieprzycą, Sożem i ruczajem Kijowiec we włości iwanowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 70 wg pierwotnej numeracji (skan 78)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem mojem, iż za przywilejem JKM PNM i za listem WJMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego referendarza i pisarza WKsL wieliskiego, puńskiego, kupiskiego etc. starosty, abym wymierzył gruntu z lasem czarnem włók sto JMP Jakubowi Karolowi Madaleńskiemu wojskiemu mścisławskiemu, mianowicie w pustoszach Motowidłowie, Boryskowie, Przylepowie w województwie smoleńskiem we włości iwanowskiej, końcem do rzeczki Wieprzycy, a drugiej rogiem do rzeki Soża, przy ruczaju Kajwen [Kijowiec?] leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Soża, od ujścia rzeczki Kijowca, który dzieli grunt po lewej ręce JMPana Karlińskiego chorążego ziemskiego Wasilowa, a po prawej stronie grunt JMP Jakuba Karola Madaleńskiego wojskiego mścisławskiego Przylepowa. Tąż rzeczką Kijowcem idąc w górę środkiem rzeczki Kijowca ku wierzchowiu do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki Kijowca na wielkiej ścienie usypanego. Od tej rzeczki i kopca w lewo powróciwszy w wielką ścianę przesieczoną, nie dochodząc pustoszy Wołowa, do dębu ze dwiema krzyżami i po trzy wręby wyciętymi. Tąż ścianą wielką idąc, znamionami na drzewach wyciętemi do kopca narożnego na brzegu rzeczki Tuszomle usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Karlińskiego, a po prawej grunt JMP Madalańskiego, a przez rzeczkę [s. 71:] Tuszomlę grunt JKM puszcza. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy rzeczką Tuszomlą, idąc w niż do kopca narożnego po lewej ręce rzeczki Tuszomle na brzegu, na nowej ścienie usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Sadowskiego, a po prawej JMP Jakuba Karola Madalańskiego. Tąż ścianą znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi prostą ścianą trybową przez Suchą Tuszomlę idąc w wierchowie ruczaju Rżawca. A ruczajem Rżawcem w niż idąc, wedle grunt JMP Sadowskiego Jurów, w rzekę Wieprzynę. A rzeką Wieprzyną w niż, w ruczaj Bielawiec. Na którym, na brzegu usypany kopiec na starej granicy Kniaziego pana Jana Wojewódzkiego. A ruczajem Bielawcem idąc w górę w lewo w rowek w ścianę przesieczoną, która idzie przez wielki mech do dębów dwóch, na których wycięto krzyże i po trzy wręby. Od tego mchu i dębów dwóch, tąż ścianą idąc przez czarny las, kładąc znamiona na dębach i jodłach, i na różnych drzewach krzyże, i po trzy wręby, idąc do rzeczki Tuszomle. A przez rzeczkę Tuszomlę tąż ścianą prosto idąc trutniową przez wielkie mszarzyny w wierzchowie ruczaju Rozińca. A z wierchowia tymże ruczajem w niż do drogi, która idzie z Jałowiec do Dorobuża. Przy której drodze w tymże rowie dwa dęby z krzyżami i wrębami. Od tych dębów przez drogę, tymże rowem i ruczajem Rożyńcem w niż idąc, w rzekę Soż. A rzeką Sożem środkiem w niż idąc przeciwko ruczaja Prerwy, który wychodzi z jeziorka. Te zajęte sianożęci morgów siedmdziesiąt JMP Jana Wojewódzkiego w ten obrąb do Przylepowa. Za które sianożęci morgów siedmdziesiąt panu Wojewódzkiemu dodałem odmianę nad rzeką Sożem, idąc do ujścia rzeczki Kijowca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tem ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sto wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc, wieczyste dzierżenie prawa lennego JMP Jakubowi Karolowi Madalińskiemu wojskiemu mścisławskiemu i pani małżonce JMP Bohdannie Wasilewiczównie Madaleńskiej. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia piątego january roku tysiąc sześćset dwudziestego szóstego.

Do tego obrębu przylepowskiego pierwszego sta włók wymierzonych dodano boru kopytowskiego po drugiej stronie rzeki Soża na przeciwko Przylepowa. Z teraźniejszej daniny JMP wojskiemu mścisławskiemu z tych czterech set [?] włók, mierzając i do Przylepowa w Zowy [?] je tylko dla przyległości obapół brzegu Soża dodano.

Którego ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Soża przeciw ujścia jeziorka Przerwy nazwanego w ruczaj Czarnej Gręzi. Którem idąc w górę do mostku na drodze z [nieczytelne] z Czerepowa do Prudkowa idącej, przy którem po prawej ręce [kopiec] usypany. Od tego ruczaju Czarnej Gręzi i mostku w prawo drogą idąc [s. 72] ku Czerepowu, znamionami krzyże i po trzy wręby na wielkich sosnach wyciętemi, idąc do kopca narożnego, na wielkiej ścienie przesieczonej, wedle drogi usypanego, który dzieli grunt przez drogę JKM. Tamże przez klin trochę gruntu czerepowskiego, także i grunt JMP chorążego ziemskiego smoleńskiego jałowiecki. Od tej drogi i kopca powróciwszy w prawo prostą ścianą wielką idąc przez bór na drzewach z znamionami wyciętemi krzyżami i wrębami wielkiemi na sosnach przez mszarzyny błotne idąc do rzeki Soża, na ruczajek Niklice, który wpada w rzekę Soż. Na którem ruczaju Płaszczyna jeziorka zarosłego tu się granica kończy po ujście tego ruczaju Niklice, który dzieli grunt po lewej ręce JMP chorążego ziemskiego smoleńskiego z dawna przez IMPP komisarzów ograniczony i zawiedziony do Jałowiec należący, a po prawej stronie bór i błota z sianożęciami nad brzegiem Soża leżące JMP Jakuba Karola Madalańskiego, a po drugiej stronie rzeki Soża grunt Wasilowa i Fiedorowa tegoż JMP chorążego smoleńskiego ziemskiego. Od tego ruczaju Niklice rzeką Sożem w górę idąc, wedla gruntów przylepowskich po lewej ręce przeciw ujściu Przyrwy do ruczajka Czarnej Gręzi. U którego się granica zaczęła i tam się kończy tych trzydziestu włók boru. Miesiąca july dnia szesnastego roku tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.