DANINA PANA WACŁAWA DENISOWICZA

danina Wacława Denisowicza 002Wacław Denisowicz otrzymuje wymiar wioski Masapowo oraz pustoszy Hwozdowo nad rzeczką Kubrecią i Kamieniec we włości małachowskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 20 wg pierwotnej numeracji (skan 33)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym pisaniem moim, iż za przywilejem JKM PNM i za listownem rozkazaniem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, puńskiego etc. starosty wymierzyłem gruntu do paszni i osady [nieczytelne] włók czterdzieści, mianowicie w wiosce Masanowie, pustoszach Hwozdowie [dłuższy fragment nieczytelny] nad rzeczką Kubrecią, Kamieńcem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Kubreci, od ujścia rowu auchimkowskiego starej granice, która dzieli grunt po lewej ręce JKM wioski Auchimkowa, a po prawej stronie grunt JMP [nieczytelne] Denisowicza Misanowa. Tem rowem starą granicą idąc w górę do kopca usypanego [s. 21:] [dłuższy fragment nieczytelny] nie dochodząc drogi piątnickiej usypanego, który dzieli grunt ze dwóch stron JKM wioski Małyszkowa, a po prawej stronie grunt pana Denisowiczów Tołpyzyna. Od tej ściany i kopca powróciwszy, w prawo prostą ścianą idąc znamionami na drzewach wyciętemi do kopca pobocznego, przy ruczaju Piątnickiem usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce wioski Małyszkowa a po prawej ręce [nieczytelne] do pustoszy Tołpyzyna należącej. Tym ruczajem Piątnickiem w niż idąc wedle gruntu piątnickiego w rzeczkę Kamieniec. A rzeczką Kamieńcem idąc w górę ku wierzchowiu przeciwko bojar Ladziszczan, po lewej ręce grunt JKM wioski Silkowicz, pomienionych bojar Ladziszan, po prawej stronie grunt pomiarą zajęty Ladziszki Denisowicza. Tąż rzeczką Kamieńcem idąc w wierzchowie do gościńca, który idzie z Hor do Smoleńska, przy którym po prawej ręce tej rzeczki wierzchowia Kamieńca usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej ręce tej rzeczki bojar Ladziszczan, a przez gościniec przeszedłszy, grunt JKM wioski Niedźwiadkowa w włości dąbrowieńskiej, po prawej stronie grunt pana Denisowicza do Hwozdowa przyległej. Tem gościńcem ku Smoleńsku postąpiwszy do kopca pobocznego na nowej ścienie przesieczonej usypanego. Tą ścianą nową przesieczoną, idąc znamionami na drzewach wyciętemi do dębu staremi znamionami wyciętemi, który dzieli po lewej ręce grunt dąbrowieński z panem Denisowiczem. Tąż ścianą idąc prosto znamionami na drzewach wyciętemi w wierzch rzeczki Kubreci. A rzeczką Kubrecią w niż idąc [nieczytelne], w okolice spólną hwozdowską, przez dwa [?] kopce zasypaną od pana Denisowicza pod [nieczytelne] Osmianców [?], która okolica spólna na tym usypana z dwóch stron po most. Od tego mostu, tąż rzeczką Kubrecią w niż idąc w lewo. Z rzeczki Kubreci w rów wielki starą granicą ołużkowską. Tem rowem w górę do drogi z Ołuszkowa do Misnowa idącej, przy której usypany kopiec, który dzieli po [nieczytelne] grunt pana Poniatowskiego Ołuszkowa, a po prawej stronie grunt pana Denisowicza Misakowa. Tym rowem starą granicą idąc w górę w drugi rów wierzchowia rowu starej granice wioski JKM Audzina. Tymże rowem błotnym znamionami na drzewach wyciętemi w rzeczkę Kabrę. A rzeczką w górę postąpiwszy do pierwszego rowu starej granice Auchimkowa. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

A że nie mogła wystarczyć w tym pomienionym obrębie liczba włók czterdziestu w przywilia JKM spisanych, dodałem w odległym zaścianku, mianowicie poczynek pusty Lewszyno, w którym wymierzono włók cztyry morgów piętnaście.

Tego zaścianku ograniczenie pierwsza ściana granice poprzeczna od rzeczki Łośminy [dłuższy fragment nieczytelny] po kopiec narożny. Druga ściana granice [nieczytelne] znamiona na drzewach i kopce poboczne usypane od gruntu bojar Ładziskich. Trzecia ściana poprzeczna w lesie czarnym kopcami dwiema narożnemi zasypana od gruntu JKM [nieczytelne] wiosek. Czwarta ściana po rzeczkę Łośminę, która dzieli włość dąbrowieńską z małachowską.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które włók czterdzieści według przywileju JKM i za listem JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego wymierzawszy z potrąceniem w tę pomiarę błot mszystych ninacz niezgodnych, których jest [nieczytelne] w pierwszym obrębie dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc i wieczyste dzierżenie prawa lennego według przywileju JKM JMP Wacławowi Denisowiczowi [?]. Na com dał ten list mój mierniczy wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku miesiąca augusta dziesiątego dnia roku tysiąc sześćset trzydziestego wtórego…

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.