DANINA PANA STANISŁAWA JACKOWSKIEGO

danina Stanisława Jackowskiego 002Stanisław Jackowski otrzymuje wymiar wioski Koczerhyno, pustoszek Szpekino, Simakowo, Osipowo we włości juriewskiej nad rzekami Opsą i Piaseczną. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. (skan 283)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

A przy mnie zesłany będąc pan Jan Paszkowski kapitan JKM bielski na miejscu komisarzów.

Czyniemy wiadomo tym listem naszym, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego starosty puńskiego etc., abym wymierzył gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwadzieścia panu Stanisławowi Jackowskiemu Inflantczykowi z łaski JKM prawem lennem wieczystem konferowane, mianowicie w wiosce Koczerhynie, w pustoszkach Szpekinie, Simakowie, Osipowie w województwie smoleńskim w starostwie bielskiem, we włości jurewskiej nad rzeką Opsą i rzeczką Piaseczną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Opsy i od ujścia rzeczki Piaseczny. Tą rzeczką Piaseczną w górę śrzodkiem idąc do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki Piasecznej około olchy usypanego, który dzieli grunt JKM Dawidowa, a po prawej grunt pana Jackowskiego Szpekina. Od tej rzeczki i kopca w prawo prostą ścianą idąc znamionami na drzewach do drogi z [sic!] Dawidowo do Szpekina idącej, przez którą przeszedłszy usypany kopiec. Tąż ścianą trochę w prawo i zakrzywioną, znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto, do kopca narożnego około brzozy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Kniaziowa, a po prawej grunt pana Jackowskiego Simakowa. Od tej ściany i kopca w prawo prosto ścianą idąc i znamionami na różnych drzewach do kopca pobocznego w pagórku między rowami usypanego. Tąż ścianą postąpiwszy przez groblę, prostą ścianą idąc znamionami na drzewach do kopca narożnego około brzozy usypanego, który dzieli [s. 307] grunt po lewej ręce ze dwu stron JKM nowogrodzką, a po prawej grunt pana Jackowskiego Osipowa. Od tej ściany i kopca w prawo do drogi z Nowogrodowa do Osipowa idącej, do której kopiec poboczny. Tąż ścianą przez drogę w rów osipowski, starą granicę. A rowem w rzeczkę Piaseczną. A rzeczką Piaseczną w górę trochę postąpiwszy, w ścianę przesieczoną idąc do kopca narożnego, jodła suchimińska ze dwiema krzyżami i trzema wrębami wyciętemi, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Juriewa, a po prawej grunt pana Jackowskiego Koczerhina [Koczerkina?]. Od tej jodły i kopca w prawo prostą ścianą starą granicą jurewską, idąc znamionami na drzewach, w ruczaj Sielski. A ruczajem Sielskim w rzekę Opsę. A rzeką Opsą w niż śrzodkiem idąc do ujścia rzeczki Piaseczny. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na róznych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwadzieścia wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc dzierżenie panu Stanisławowi Jackowskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy mu ten list nasz wymiaru i ograniczenia z podpisem rąk i pieczęciami naszymi. P[isan] w Smo[leńsku] d[nia] trzeciego octobr[is] roku tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.