DANINA PANA DYTRYCHA WILHERDA {Inflantczyk}

danina Dytrycha Wilherda 002Inflantczyk Dytrych Wilherd otrzymuje wymiar wioski Audiejowo, Siemionowo oraz pustosz Zanino, Korzeniowo i pół pustoszy Lepiejowo we włości juriewskiej, nad rzeką Piaseczną i Kamionką. Przepisał zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 305 wg pierwotnej numeracji (skan 282)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Przy mnie zesłany będąc pan Jan Paszkowski kapitan bielski na miejscu komisarskiem.

Czyniemy wiadomo tym listem naszym, iż za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego starosty puńskiego etc., abyśmy wymierzyli i ograniczyli gruntu do paszni i osady zgodnego włók dwadzieścia panu Dy[t]rychowi Wilherdowi I[n]flantczykowi z łaski JKM prawem lennem konferowaną, mianowicie w wioskach Audiejowie, Siemionowie, w pustoszach Zaninie, Korzeniowie, w pół pustoszy Lepiejowa w województwie smoleńskiem w starostwie bielskiem we włości juriewskiej nad rzekami Piaseczną i Kamionką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się ma. Pierwsza ściana granice od rzeczki Piasecznej, od kopca pobocznego na brzegu tej rzeczki Piasecznej usypanego w zatoku około olchy. Od tej rzeczki i kopca w prawo, prosto idąc znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto do kopca pobocznego około brzozy usypanego. Od tego kopca trochę w prawo idąc, znamionami na różnych drzewach do kopca pobocznego nad ruczajem Plustowskiem około dębu usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwu stron JKM Iwanowskiej, a po prawej grunt pana Wilherda Korzeniowa. Od tej ściany i kopca w prawo, prostą ścianą znamionami na drzewach przez czarny las idąc do kopca pobocznego około olszy na brzegu rzeczki Kamionki przeciw zatoku usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce KJM Waraksina a po prawej grunt pana Wilherda Lepiejowa. Tąż ścianą prosto idąc do kopca pobocznego na pustoszy Lepiejowie, około brzózki usypanego, który dzieli w pół pustosz Lepiejowo. Tąż ścianą prosto idąc znamionami na drzewach wedle kopca pobocznego do kopca narożnego, około olchy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron pana Ramla Dulowa, a po prawej grunt pana Wilherda Audziejowa. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy, prostą ścianą znamionami na drzewach idąc, do drogi z Romanowa do Audziejowa idącej, przez którą przeszedłszy usypany kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach prosto idąc do rowu wielkiego. Przez który przeszedłszy około brzozy na brzegu tego rowu usypany kopiec. Tąż ścianą idąc znamionami na drzewach przez rzeczkę Piaseczną do kopca pobocznego na brzegu łuhu około osiny usypanego. Tąż ścianą idąc znamionami na drzewach do kopca narożnego, około sosny usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Zabłocia, a po prawej grunt pana Wilherda Audziejowa. Od tej ściany i kopca w prawo prosto idąc znamionami na drzewach do drogi z Bibina do Siemionowa idącej, przez którą przeszedłszy usypany kopiec. Tąż ścianą znamionami na drzewach zajmując pustosz Zanino, na której kraju usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą znamionami na drzewach idąc do kopca narożnego, około dwóch brzóz usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Burzyna [Buczyna?] a po prawej grunt pana Wilherda Żanina [Zanina?]. Od tej ściany i kopca w prawo [s. 306:] znamionami na drzewach idąc wedle kopca pobocznego przez rzeczkę Piaseczną aż do pierwszego kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Z osobna na cerkiew Świętego Mikoły Cudotwórcy dla świeszczennika Dziata Patamarza włók pięć w ten obrąb zajęto, mianowicie we wsi Audziejowie, przy cerkwi włók dwie, na starym gruncie cerkiewnym lasem zarosłe. A trzy włók na części pustoszy Lepiejowa końcem w las czarny leżące przy granicy. Do których to włók piąciu cerkiewnych pan Dy[t]rych Wilherd żadnego wstępu mieć nie ma.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók dwadzieścia pięć, z cerkiewnymi wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, za przywilejem JKM i za listem JMP wojewody smoleńskiego podaliśmy w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Dyrychowi Wilherdowi. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymiaru i ograniczenia naszego z podpisem rąk i pieczęciami naszemi. Pisan w Smoleńsku dnia dwudziestego czwartego [brak miesiąca, zapewne wrzesień lub październik!] roku pańskiego tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.