DANINA JMP KAZIMIERZA HORODEYSKIEGO

DANINA JMP KAZIMIERZA HORODEYSKIEGODworzanina JKM

Kazimierz Horodeyski otrzymuje wymiar derewni Pilipowo, Borowikowo, Kisielowo, Dziahilowo, Bielkowo oraz pustoszy Starosiel, Daniec, Mikuliniec Mały nad rzekami Żerespeją, Łośmianką, Simonowką we włości swadyckiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 255 wg pierwotnej numeracji (skan 240)

{adnotacja nad tytułem: Vladislaus IIII RP}

{adnotacja na marginesie: i tą JMP rozerwał i jej odeszła}

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMP Kazimierzowi Horodeyskiemu dworzaninowi JKM na włók sto pięćdziesiąt danym i za osobliwym listem JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni o osady zgodnego włók sto pięćdziesiąt danym i za osobliwym listem JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sto pięćdziesiąt.

W derewniach żyłych i pustych we trzech obrębach, ograniczyłem, począwszy pierwszego obrębu granica. A w tym obrębie ujęły się te derewni, mianowicie Pilipowie [Pilipowej?], Borowikowie, Kisielowie, Dziahilowie, Bielkowie, w pustoszach Starosielu, Dańcu, Mikulincu Małym w województwie smoleńskim w stanie swadyckim nad rzeczkami Żerespeją, Łośmianką, Simunowką leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od drogi z Maniuchów do Starosiela idącej, przy której w rowie wielkim starej granice maniuchowskiej usypano [s. 256:] który dzieli grunt po lewej ręce JKM Maniuchów, a po prawej JMP Kazimierza Horodeyskiego Starosiela. Od tej drogi i kopca w prawo rowem wielkim znamionami na drzewach idąc przez łuh błotny do rzeczki Simonowki, przy której na brzegu usypany kopiec poboczny. Od tego kopca rzeczką Simonowką w górę śrzodkiem idąc do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki po prawej ręce usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Mikulina las czarny, a po prawej grunt p. Horodeyskiego Starosiela las czarny. Od tej rzeczki i kopca w prawo prostą ścianą lasem czarnym idąc, znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto do rzeczki Łościnki, przy której na brzegu wedle drogi z Żukowa do Borowikowa idącej usypany kopiec poboczny, który dzieli grunt po lewej ręce pana Mikulina las czarny, a po prawej las czarny p. Horodeyskiego. Od tej drogi i kopca Łośminką w górę śrzodkiem idąc do ujścia rzeczki Śrzedni. Z rzeczki Łośminki rzeczką [sic!] Rednią w górę śrzodkiem idąc do kopca narożnego, na brzegu tej rzeczki po prawej ręce przy wierchowiu usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Kurosadzina, a po prawej grunt p. Horodeyskiego las czarny Mironowa. Od tej rzeczki i kopca w prawo powróciwszy, prostym trybem idąc znamionami na drzewach przez grunty paszenne kurosadzińskie do kopca narożnego na starej granicy kurosadzińskiej, sudnickiej i kisielowskiej przy drodze z Kurosadzina do Sudnikowa idącej nad rowkiem usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Kurosadzina, Sudnikowa, a po prawej grunt p. Horodeyskiego Kisielowa. Od tego kopca i rowu w prawo starą granicą sudnikowską i kisielowską znamionami na drzewach idąc, wedle kopca narożnego. Na tej starej granicy sudnikowskiej i kisielowskiej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Sudnikowa, a po prawej grunt p. Horodeyskiego Kisielowa. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach idąc do kopca pobocznego nad rowem wielkim usypanego. Tąż ścianą rowem wielkim w niż w rzeczkę Kisielowkę. A rzeczką Kisielowką w niż postąpiwszy do kopca narożnego na brzegu tej rzeczki Kisielowki po prawej ręce usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron sudnikowski, a po prawej grunt p. Horodeyskiego Kisielowa. Od tej rzeczki i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach do kopca winklowego, przy drodze z Mironowa do Kisielowa idącej. Od tej ściany i kopca w lewo drogą mironowską znamionami na drzewach do kopca winklowego, przy drodze usypanego. Od tej drogi i kopca w lewo powróciwszy, znamionami na drzewach idąc przez las czarny i przez mech wielki do kopca pobocznego, na starej granicy derewni p. Zaruckiego derewnie Czerniecowa przy drodze starej z Porzecza do Smoleńska idącej usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie p. Żaruckiego Czerniecowa a po prawej grunt pana Horodeykiego Mironowa. Tąż drogą ku Porzeczu postąpiwszy do kopca pobocznego przy tej starej drodze około pnia sosnowego usypanego. Od tego kopca w prawo prostą ścianą przez niwy lasem zarosłe do kopca narożnego w pół góry około brzozy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwu stron cerkwie Bohorodzice Swadyckiej a po prawej grunt pana Horodeyskiego. KONIEC TEGO Listu na karcie 248.

[Podaję treść ze strony 248:]

zajmując [nieczytelne]. Od tej ściany i kopca w prawo wedle [dłuższy fragment nieczytelny], zajmując karczmę i piwnicę w wale wykopaną i do kopca pobocznego pod tym wałem starym na brzegu rzeczki Łośmianki usypanego. Od tego kopca rzeczką Łośmianką w górę. Z rzeczki Łośmianki w lewo, zajmując ostrów Horezryno do Pilipowej Derewienki należącej. Krajem mchu w Mech Łuczki, między ostrowami leżącej, prosto przez drogę z Chołmu do Pilipowa idącej i przez mech znamionami na drzewach do dębu z krzyżem, przy którym w wierzchowiu góry usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce derewni Chołmu, z drugiej strony grunt derewni Maniuchów, a po prawej grunt p. Horodeyskiego Pilipowa. Od tego dębu i kopca w prawo powróciwszy do drogi z Maniuchów do Borowikowa idącej, przy której około brzozy usypany kopiec. Tąż ścianą w wierzchowie rowu wielkiego starej granice maniuchowskiej. A rowem wielkiem w niż, znamionami na drzewach do pierwszego kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Iż nie mogąc w jednym obrębie pomienionych włók sta pięciudziesiąt pomiarą wystarczyć, stosując się do przywileju KJM w pobliższych derewniach dwóch i w trzeciej pustoszce, które są pomienione w przywileju KJM panu Horodeyskiego: derewienka Dziahilowo, Biełkowo i pustoszka Mikuliniec Mały, jako są same w sobie z dawna w starych granicach. Ograniczenie w tych ograniczeniach kopcami narożnemi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto.

Które to włók sto pięćdziesiąt wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy podałem w moc, w wieczyste dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Kazimierzowi Horodeyskiemu. Na com dał ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem reki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku dnia trzydziestego maj r. tysiąc sześćset trzydziestego czwartego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.