Danina JM kniazia Samuela Ogińskiego

danina Samuela Ogińskiego we włości szczuckiej 001 eksperyment 002Samuel Ogiński otrzymuje wymiar Krasnego, Bochowskiego, Starej Bojarszczyzny, Kosienkowa, Chwiedorowskiego, Hłazatkina, Pozohów, Nadzycy, Abramowskiej, Harańczarowa, Waśkowa we włości szczuckiej nad rzeką Sopszą i innymi. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 283 wg pierwotnej numeracji (skan 264)

Danina JM kniazia Samuela Ogińskiego ciwuna trockiego dworzanina JKM

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMPanu Samuelowi Ogińskiemu ciwunowi trockiemu dworzaninowi JKM na włók trzysta danym i za osobliwym listem JKM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók trzysta mianowicie w derewienkach żyłych i pustych w Krasnem, Bochowskiem, w Starej Bojarsczyźnie, Kosienkowie, Chwiedorowskiej, Hłazatkinie, Pozohach, w Nadzycy i w pustoszach pustych Abramowskiej, Harańczarowie, Waśkowie w województwie smoleńskim [s. 284:] w stanie sczuckim nad rzekami i rzeczkami Sopszą, Surmiatą, Skrutyją, Soroczą, Dryją, Kamianką, Strelną leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Sopszy do ujścia rzeczki Kamianki. Z rzeczki Sopszy w prawo rzeczką Kamianką w górę idąc w wierzchowie w mech wielki. Z wierzchowia rzeczki Kamianki mchem wielkim w wierzchowie rzeczki Strzelnicy. A rzeczką Strzelną w niż idąc do wielkiej olchy z krzyżem i trzema wrębami wyciętymi po lewej ręce, na ścienie wielkiej na brzegu tej rzeczki Strzelnej stojącej. Z rzeczki Strzelny w lewo prostą ścianą znamionami na drzewach idąc do kopca pobocznego nad rzeczką Skrutyją usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM lasy czarne błotne, a po prawej stronie grunt JMP Samuela Ogińskiego karasieński. Tąż ścianą prosto przez rzekę Skrutyją między dwiema kałużami w górę przez lasy czarne błotne idąc do kamienia wielkiego na tej ścienie leżącego, na którym jodła wielka stoi. Tą ścianą znamionami na drzewach prosto przez lasy czarne błotne, przez rzeczkę Surmiatę do kopca pobocznego, nad łuhim tej rzeki, na gruncie paszennym usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM pustoszy Sorowa, a po prawej grunt pana Ogińskiego Kosionków. Tąż wielką ścianą znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi idąc do drogi z Surmiaty do Karasnego idącej, przy której usypany kopiec poboczny. Tąż ścianą prosto do kopca narożnego nad mchem potopliwem około klonu usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwu stron JKM mchy i lasy czarne. Od tej ściany mchu potopliwego i kopca w prawo powróciwszy przez las czarny chełmisty znamionami na drzewach prosto idąc do kopca pobocznego na tej ścienie wedle drogi z Rylszowa do Karasnego idącej, na górze nad łuhem rzeki Sopszy usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce pana Marcjana Gosiewskiego Ozierowa, a po prawej pana Ogińskiego Kosionków. Tą ścianą prosto przez łuh i rzekę Sopszę do kopca narożnego na brzegu tej rzeki u dębu demiechowego, usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce p. Gosiewskiego pustoszy Chrołowa, a po prawej grunt pana Ogińskiego Kosionków. Od tej rzeki i kopca krajem łuhu idąc znamionami na drzewach do drogi z Dubina do Bochowskiego idącej, przy której usypany kopiec. Tą ścianą prosto idąc przez łuh znamionami na drzewach do kopca pobocznego na niwie Owimu usypanemu. Tą ścianą znamionami na drzewach do kopca pobocznego, na tej ścienie wielkiej przy drodze u Starej Bojarszczyzny do Bochowskiego idącej usypanego. Tąż ścianą prosto idąc [k. 285:] znamionami na drzewach przez ruczaj moszkowski, przy którym kopiec poboczny usypany. Tą ścianą ruczajami [nieczytelne] przez pola zarosłe [nieczytelne] na którym Jana Łosia [?] nade mchem prosto idąc przez dolinę mchu w jeziorko moszkowskie. Z jeziorka w górę prosto przez las znamionami na drzewach idąc do drogi z Waśkowa do Moszkowa idącej, przy której kopiec poboczny usypany. Tą ścianą znamionami na drzewach do kopca pobocznego przy ścieżce z Koskowa do Moszkowa idącej usypanego. Tą ścianą prosto idąc znamionami na drzewach przez las do kopca pobocznego na polku usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie p. wojskiego smoleńskiego [Marcjana Gosiewskiego] Waśkowa, a po prawej p. Ogińskiego Bochowskiego. Tą ścianą przez las znamionami na drzewach do drogi z Waśkowa do Pochowskiego idącej, przy której usypany kopiec. Tą ścianą nad ruczajem, który wpadł w rzeczkę Abidemkę. Tą ścianą przez rzeczkę Abidemkę wedle kopca pobocznego do drogi z Waśkowa do Karasnego idącej, przy której usypany kopiec poboczny, który dzieli grunt po lewej ręce p. wojskiego Waśkowa, a po prawej pana Ogińskiego karahiński. Tą ścianą znamionami na różnych drzewach wyciętymi w ruczaj starej granice. A ruczajem starej granice w górę idąc, przy którym na brzegu wedle dróg z Bierezuhy do Karasnego idących kopiec usypany poboczny. Tym ruczajem w górę znamionami na drzewach w kraj mchu soczańskiego. A krajem mchu idąc pod rospaszy, porohy [?], przy których rospaszach około dwóch brzóz usypany kopiec. Tymże brzegiem mchu soczańskiego prosto i uge [?] znamionami na drzewach przez mech i las czarny do rzeki Dzyce, przy której obapół usypano kopców dwa. Tą ścianą przez rzeczkę Dzycę do kopca pobocznego, przy drodze z Waśkowa idącej usypanego. Od tego kopca trochę w prawo w kraj siedliska Waśkowa, na którym kopiec usypany. Tą ścianą przez łużek do kopca przy polu, około brzozy usypanego. Tą ścianą w górę prosto idąc przez rospaszy do kopca pobocznego na niwie dzyckiej około osiny usypanego. Tą ścianą do drogi z Nadzyce do Jelszy idącej, przy której kopiec usypany. Tą ścianą prostym trybem znamionami na drzewach do kopca narożnego na niwie nadzyckiej usypanego, który dzieli grunt ze dwóch stron po lewej ręce JKM Łycznikowa, a po prawej JMP Ogińskiego Nadzycki. Od tej ściany i kopca w prawo, powróciwszy prosto ścianą idąc przez las czarny błotny, znamionami na drzewach do kopca narożnego nad rzeką Sopszą wedle zatoki nie dochodząc ujścia rzeczki Dzyce po lewej ręce usypanego. Od tego kopca i zatoki rzeką Sopszą w górę do ujścia rzeczki Kamionki. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tym ograniczeniu kopcami narożnymi i pobocznymi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzysta wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, nie licząc w tę pomiarę błot wielkich ninacz niezgodnych, których jest niemiało, stosując się do przywileju JKM PNM podałem w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Ogińskiemu ciwuna trockiego z podpisem ręki mej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d 21 maj A 1634.

==================

Danina ta znajduje się w północnej części ujezdu smoleńskiego, w rejonie Pojezierza Smoleńskiego ponad 70 km na południowy zachód od miasta Biała.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.