DANINA JMP JERZEMU DIRMONTOWI SIWICKIEMU WOJSKIEMU WITEBSKIEMU

Danina Jerzego Dirmonta Siwickiego we włości szczuckiej 001Jerzy Dirmont vel Dyrmont Siwicki otrzymuje wymiar poczynku Wacłowo i pustoszy Mikutkino, Tuhowo, Muszyno, Szantowo nad rzeczką Łomnicą we włości szczuckiej ujezdu smoleńskiego. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

 Jag 906, s. 286 wg pierwotnej numeracji (skan 267)

 Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły.

Czynię wiadomo tym listem moim, iż za przywilejem JKM PNM JMP Jerzemu Dermontowi Siwickiemu wojskiemu witebskiemu włók sześćdziesiąt danym i za osobliwym listem od KJM PMM do mnie pisanym, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego włók sześćdziesiąt JMP Jerzemu Dirmontowi Siwickiemu wojskiemu witebskiego mianowicie w poczynku Wałclowie i w pustoszach Mikutkinie, Tuhowie, Muszynie, Szantowie w województwie smoleńskiem w stanie sczuckim pod wierzchowiem rzeczki Łonnicy i nade mchami życiemskim, łukowskim, murzyńskiem leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od kopca narożnego na brzegu mchu życieńskiego około brzozy usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM Chrostowa, a po prawej grunt JMP Jerzego Dyrimonta Siwickiego wojskiego witebskiego Mikutkina. Od tego mchu i kopca w prawo powróciwszy ścianą przesieczoną znamionami na drzewach wyciętemi idąc wedle kopców pobocznych do drogi z Mikutkina do Obalichina [Otalichina?] idącej, przy której obapół usypano kopców dwa narożnych, które dzielą grunt po lewej ręce ze dwóch JKM Obalichina, a po prawej grunt p. Siwickiego Mikutkina. Od tej drogi i kopców w prawo ścianą przesieczoną znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi do drogi z Szechotowa do Mikulina idącej, przy której usypano kopców dwa pobocznych, które dzielą grunt po lewej stronie JKM Szechotowa, a po prawej grunt Mikutkina. Tąż ścianą znamionami na drzewach do drogi z Szechotowa do Wasilowa idącej, przy której kopiec. Tąż ścianą w mech tuchowski. A mchem tuchowskiem idąc do drogi z Horowatki do Wasilowa idącej, przy którym na ruczajku wodocieczy usypany kopiec. Tąż ścianą mechem tuchowskiem prosto idąc ze mchu w starą granicę Buchanowa. A starą granicą buchonowską i murzyńską idąc wedle kopców pobocznych. Na tej starej granicy przy drogach usypanych w mech murzyński. A mchem murzyńskiem idąc do kopca narożnego na brzegu tego mchu na granicy p. Szumskiego usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie p. Szumskiego Kochanowa, a po prawej grunt p. Siwickiego Szawłowa. Od tego mcha i kopca w prawo powróciwszy granicą p. Szumskiego wedla kopców pobocznych na tej ścienie usypanych, idąc znamionami na drzewach do kopca narożnego na tej granicy nad błotem, około rzeki usypanego, który dzieli [s. 287] grunt po lewej ręce p. Szumskiego Kochanowa, z drugiej strony grunt JKM las czarny, a po prawej grunt p. Siwickiego Szawlewa. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach idąc w wierzchowie rzeczki Łonnicy. A rzeczką Łonnicą w niż idąc. Z rzeczki Łonnicy w prawo w kraj mchu łoniewskiego do kopca naroznego około lipy na brzegu mchu łonieńskiego usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie JKM las czarny błotny, a po prawej grunt p. Siwickiego połom wielki. Od tego mchu i kopca w prawo powróciwszy znamionami na drzewach do kopca narożnego, około ścieżki z Kolpity do Mikutkina idącej, między połomami małym i wielkim usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM do Kołpity należący połom mały, z drugiej strony przez ścieżkę las czarny JKM ku pustoszy Chrostowa należący, a po prawej lasem czarnym p. Siwickiego ku wielkiemu połomu. Od tej ścieżki i kopca w prawo powróciwszy przez wielki połom i ścianę przesieczoną znamionami na drzewach czarnym lasem błotnym idący, idąc do kopca winklowego na brzegu mchu tyczyńskiego około jodły usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce las czarny JKM ku Chrostowu należący, a po prawej las czarny błotny p. Siwickiego ku Wasilowu należący. Od tej ściany i kopca w lewo powróciwszy prosto przez mech łyczyński do pierwszego kopca. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Nie licząc w tę pomiarę wielkich błot i mchów ninacz niezgodnych, których się w ten obrąb wygadzając granicom niemało zająć musiało. W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i poboczn emi dostarecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy według przywileju JKM podałem w moc dzierżenie prawa lennego wieczystego JMP Jerzemu Dyrmontowi Siwickiemu wojskiemu witebskiemu. Co dla lepszej wiary i pewności daję mu ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Smoleńsku d. szesnastego miesiąca marca roku tysiąc sześćset trzydziestego piątego.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.