Uniwersał króla Jana Kazimierza do szlachty smoleńskiej

Warszawa, 8.06.1654. Jan Kazimierz wzywa wszystkich, którzy powinni podlegać władzy wojewody smoleńskiego na czas wojny, do okazywania mu należnego posłuszeństwa. Kórnik 2649, s. 47

Jan Kazimierz z Bożej Łaski król polski, wielkie książę litewskie, ruskie, pruskie, żmudzkie, mazowieckie, inflanckie, smoleńskie, czernihowskie i szwedzki, gotski, wandalski dziedziczny król.

Wielmożnym urodzonym szlachetnym dygnitarzom, urzędnikom i wszystkim obywatelom województwa smoleńskiego, także też pułkownikom, rotmistrzom, kapitanom, porucznikom, żołnierzom, kozakom i wszytkiemu rycerstwu in praesidiis zamku smoleńskiego będącemu. Na koniec mieszczanom miasta naszego Smoleńska uprzejmie i wiernie nam miłym łaską nasza królewską.

Uprzejmie i wiernie nam mili. Jako na wszystkie Ojczyzny tej ściany pod tak niebezpieczne czasy pilne oko mamy, tak osobliwego nad Zamkiem Smoleńskim, który nagłym i niespodziewanym podlega niebezpieczeństwom i którego całości wszytkiej Rzptej integritas zawisła, aby jako w najlepszej obronie i bezpieczeństwie zostawał usilne staranie i ojcowskie czyniemy pieczołowanie. A iż dobry wojenny rząd być nie może, tylko pod jednego władzą i sprawowaniem, ado tego i konstytucje sejmowe wyraźnie mieć to chcą, aby podczas niebezpieczeństwa w Zamku naszym Smoleńskim obywatele tameczni i rycerstwo pod rządem i władzą wielmożnego wojewody smoleńskiego zostawało. Przeto do tychże sejmowych konstytucyj przychylając się a nie mniej dobry miejscu temu porządek i obronę obmyślawając, serio Uprzejmości i Wierności Wasze napominamy, abyście według tych konstytucyj sejmowych sprawując się, w te niebezpieczne czasy podczas zawarcia Zamku Smoleńskiego wielmożnemu Filipowi Kazimierzowi Obuchowiczowi wojewodzie smoleńskiemu jako regimentarzowi rycerstwa i obywatelów województwa tego podlegali, onego władzy, rządom i sprawowaniu posłusznemi byli, i we wszystkim za radą i dyrekcją onego szli, tak, jako i miłość ku Ojczyźnie po Uprzejmościach i Wiernościach Waszych wyciąga i konstytucje sejmowe, tudzież też i ten uniwersał nasz mieć chce, sprawując się. Uczynią to Uprzejmości i Wierności Wasze z wrodzonej swej ku Ojczyźnie synowskiej miłości, z powinności swej i dla łaski naszej, postrzegając na sobie wiandranie [?] pospolitym opisanych. Dan w Warszawie dnia 8 mca junii roku pańskiego 1654 panowania królestw naszych polskiego 6, szwedzkiego 7 roku.

Jan Kazimierz król

[locus sigilli, obok notatka z późniejszych czasów z opisem treści]

Tagi .Dodaj do zakładek Link.