Sprzedaż dworu Adama Wierzchowskiego w Smoleńsku dla Waleriana Wieleżyńskiego

Sprzedaż dworu Adama Wierzchowskiego w Smoleńsku dla Waleriana WieleżyńskiegoSprzedaż dworu Adama Wierzchowskiego w Smoleńsku dla Waleriana Wieleżyńskiego z dnia 21.04.1624 r. Zbiór z Muzeum Narodowego 955 Wyleżyński Walerian 2, nr inwentarza 43481 N=222 k. 9

Przepisał i zredagował Jakub Brodacki.

Vladislaus Sigismundus Dei Gratia Polonie et sueciae princeps electus magnus dux Moschoviae ac smolenscen[sis] severien[sis] et czernchovien[sis] ducatu administrator.

Oznajmujemy, iż stanąwszy na ujeździe u ksiąg naszych administratorskich przed urodzonym panem Aleksandrem Korwinem Gosiewskim referendarzem i pisarzem WksL, namiestnikiem naszym, woźny wojewodstwa smoleńskiego relatią swoją intromisy[j]nną według prawa sprawioną do ksiąg oczewistych przyznał, która tak się w sobie ma:

Ja, Andrzej Sczytomirsky woźny KJM wojewodstwa smoleńskiego zeznawam to na tem kwicie mojem, iż roku teraz idącego tysiąc sześćset dwudziestego czwartego m[ie]sią]ca kwietnia dwudziestego pierwszego dnia brali mnie woźnego ziemianie królia JM wojewodstwa smoleńskiego pan Adam Wierzchowski dworzanin królewica JM a pani Barbara Jabrzykowska małżonka JM pana Adama Wierzchowskiego do dworu pobudowania swego w zamku smoleńskim leżącego na place ich pobudowanego. To jest na zawodzenie podanie w moc dzierżenie i spokojne używanie onego dworu z placem wobodowaniem wszelakim im prawem wieczny[m] od Kr[ó]la JM nadanym. Stojący ten dwór naprzeciwko baszty szestimowskiej w zamku smoleńskiom według opisania granic w liście przedażnym tego dworu i zamku w granicach i miedzach pewnych ziemianinowi JKM wojewodstwa smoleńskiego JM panu Walerianowi Wieleżyńskiemu sędziemu ziemskiemu smoleńskiemu, który ten dwór na pliacu swym za prawem słusznym wieczystym od króla JM nadanym mieli i onego w dzierżeniu swem mając używali i onym szafowali.

A tak ja woźny, będąc w tem dworze pana Wierzchowskiego i małżonki JM, a mając na ten czas przy sobie stroną trzech szlachciców pana Stanisława Piątkowskiego, pana Waleriana Zabielskiego i pana [sic!] i pana Jana Zajezierskiego, pierwej prawo na ten dwór należące JM panu Wieleżyńskiemu do rąk JM oddałem ten dwór z pliacem i ogrodem i ze wszystkim pobudowaniem, wszystko ogółem jako się w sobie sam ma według inwentarzu pana Adama Wierzchowskiego i mkałżonki JM spisaniu tego dworu z podpisem ręki JMP i z przyciśnieniem pieczęci je[g]o samego także i małżonki jego i z podpisami rąk ludzi zacnych do tego inwentarzu z pieczęciami przyciśnionemi ich, za uproszeniem ich, według tego inwetnarzu dwór sam i plac z ogrod[em] z pognojami w pewnych granicach według opisania w liście przedażnym na wieczne czasy JM panu Walerianowi Wieleżyńskiemu zawiód[ł]szy w moc dzierżenie i spokojne używanie wszystko podali i sutąpili przed mię woźnego z stronę szliachtę przy mnie będącą postąpili, w który to dwór pliac i ogród pomieniony ku temu dworu należący JM panu Wieleżyńskie sędzia ziemski smoleński przez mię woźnego z stronę szxliachtę według inwentarzu od osób wyż pomienionych w dzierżenie spokojne, używanie w moc i w szafunek swój wziął, wziąwszy i we wszystko to urzędownie wszedł. A JM pan Ada[m] Wierzchowski i pani Barbara Jabrzykowska małżonka JM pana Wierzchowskiego ze wszystkiego tego sami się wyr[z]ekli i na to sam wodny [wolny?] dałem JMP Walerianowi Wielezyńskiemu ten mój kwit pod pieczęcią moją i z podpisem reki mej szliachty imiony wyżej pomienionych ku zapisaniu do ksiąg namiestnika królestwa IMP na Smoleńsku będącego i ziemi siewierskiej od Moskwy rekuperowanej.

Pisane w Smoleńsku roku m[ie]s[ią]ca i dnia wyż mianowanego. U tej relaty woźnego przyciśnionych pieczęci scztyry a podpis[ami] tymi słowy:

Andrzej Sczytomirzski woźny reką swą

Stanisław Piątkowski będąc przy woźnym w tej sprawie ręką swą

Jan Zajeszewski ręka własną będąc przy tej sprawie przy woźnym

Walerian Zabielski

Który ten kwit przyznania woźnego jest do ksiąg naszych administratorskich zapisany, z których i ten extrect [excerpt?] pieczęcią naszą urodzonemu panu Wieleżyńskiemu sędziemu ziemskiemu smoleńskiemu jest wydan. Pisan w Smoleńsku roku tysiąc sześćset dwudziestego czwartego miesiąca aprilla dwudziestego trzeciego dnia.

Locus sigilli [herb wazowski]

Aleksan[der] Korwin Gosiewski

referendarz i chor[ąży] WksL mp

correxit Krukowski

Tagi , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.