Majątki stanu wietlickiego 1620-1641

Majątki stanu wietlickiego 1620-1641Stan Wietlicki to najbardziej na północ położona część ujezdu smoleńskiego.

Wschodnią granicę stanu udało mi się wyrysować na mapie dzięki uprzejmości Władymira Prochorowa, który przesłał mi fragment interesującego dokumentu. Jest to protokół rozgraniczenia z 1634 roku (РГАДА. Ф. 79. Св. 12. 1634 г. №22. Л. 2 об. – 14 об) oraz wypis z XVIII-wiecznej kopii Księgi mierniczej ziem pogranicznych ujezdów wiaziemskiego i sierpejskiego z pogranicznymi ziemiami ujezdów bielskiego, dorohobuskiego, rosławskiego i smoleńskiego (Tamże, Фонд 1209. Поместный приказ. Оп. 1. Ч. 1. Ед. хр. 595.). Granica przebiegała dalej na zachód w stosunku do granicy wyznaczonej przez Władysława Godziszewskiego.

W przypadku pozostałych granic skazany jestem na rozmaite przybliżenia. Wprawdzie Władymir Kurmanowskij w pracy К исторической географии местности Вержавляне Великие zaprezentował mapkę północnej części ujezdu smoleńskiego (s. 166-167), jednakże mapka ta dotyczy lat 60-70 XVII wieku. Zmiany granic po roku 1654 mogły być daleko idące.

Dlatego najpierw należy oznaczyć na mapie wszystkie miejscowości, które na pewno do stanu wietlickiego należały, a to pozwoli na wyznaczenie przybliżonych jego granic. Księga Zaręby zawiera zaledwie trzy listy miernicze z tego obszaru. Trzeba więc sięgnąć do znakomitego wydawnictwa Prochorowa pt. Смоленщина в документах литовской метрики первой половины XVII в., o którym już pisałem. Krok po kroku analizuję kolejne wyciągi z przywilejów, wypisuję nazwy miejscowości, starając się sprawdzić ich oryginalne brzmienie zapisane czcionką łacińską, następnie szukam ich na mapie. Warto Też skorzystać ze starego spisu wiosek wchodzących w skład ekonomii smoleńskiej (Zbiór dyplomatów rządowych i aktów prywatnych…, s. 65-83), dzięki czemu otrzymujemy przybliżoną zachodnią granicę stanu wietlickiego.

Główna trudność polega na tym, że dla stanu wietlickiego nie ma wybornych map dwuwiorstowych a jedynie XIX-wieczne mapy trójwiorstowe. Skala jest duża, dawne nazwy białoruskie przeważnie zniekształcone lub wręcz zrusyfikowane, a w dodatku transliterowane. Trudność nie lada, ale w pracy nad mapą województwa smoleńskiego są tylko wielkie wyzwania… 🙂 Przypomina to poszukiwanie planet pozasłonecznych – wymaga koncentracji i wytrwałości. Prace te mają charakter niszowy i nie budzą entuzjazmu szerokiej publiczności. Jednak bez takich badań, mapa województwa smoleńskiego byłaby jedynie białą plamą.

Poniżej spis wszystkich przywilejów, których wypisy zamieścił w swoim wydawnictwie Prochorow. Poprawiłem wg swojej wiedzy i rozumu nazwy miejscowości, zlokalizowałem je na mapie, skorygowałem niektóre nazwiska, dodałem daty dzienne oraz informacje o zasługach wojennych. Części danin nie udało mi się znaleźć na mapie. Lokalizacja niektórych jest dyskusyjna.

Spis uporządkowany jest nie według nazwisk, lecz według majątków, które oznaczyłem nazwą sioła (głównej wioski majątku), nazwą miejscowości w której znajdował się dwór lub pierwszą nazwą wymienioną w dokumencie.

Jakub Brodacki

ANDRZEJKOWO

ML 108.660.01 Dn. 25 06 1639 Otrzymuje dobra na granicy wiaziemskiej, które komisarze przyznali Rzeczypospolitej bojarszczyznę Matwieja Wołzyńskiego derewnię Andrzejkowo (Андрейкова), włók 50 Zasługi: W roku 1633-1634 służył w chorągwi husarskiej Aleksandra Gosiewskiego.

BATURYNO

ML 097.350.02 Dn. 23 10 1621 Marcjan Wolski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę synów bojarskich Siemiona Bahina i Wasyla Achmatowów sioło Bełdzino (Болдино), sioło Baturino. Zasługi: Ekspedycja moskiewska, oblegał Smoleńsk przy osobie królewskiej pod chorągwią Stanisława Warszyckiego podskarbiego, brał udział w szturmach i utarczkach, następnie pod chorągwią Stefana Potockiego starosty felińskiego pod dowództwem Mikołaja Strusia trwał w obronie Moskwy, odnosząc dwa szkodliwe postrzały z ujmą zdrowia. „Gdy już ludziom naszym na stolicy będącym do niezwykłych i mało słychanych pokarmów i nędze przychodziło, pomieniony Wolski przez gęste straży nieprzyjacielskie przemyślnie i odważnie przebywszy przybył do nas z listy od przełożonego stołecznego pod Wiaźmę i o wszystkim co się w stolicy działo dał sprawę dostateczną”

ML 108.329.01 Dn. 28 02 1635 Aleksander Paszkowski (oblężeniec smoleński) otrzymuje prawo dochodzenia majątku Marcjana Wolskiego, który nie wypełnił powinności obronnych. Jest to pustosz Baturyno (Батурино). Ponadto Paszkowski otrzymuje Tatarynki (Татаринки) i Otroszkowo w innym miejscu. Zasługi: Służył pod chorągwią Aleksandra Gosiewskiego podczas oblężenia Smoleńska 1633-1634

BORATINO

ML 108.305.01 Dn. 16 02 1635 Andrzej Radwan otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Lubima Mikiticza Głowaczowa derewnię Boratino, z bojarszczyzny Jurija Gregorowicza Głowaczowa derewnię Załuże, z bojarszczyzny Michała Sidorowicza Głowaczowa derewnię Sawino i poczynek Kudzinowo, a po Iwanie Iwanowiczu Bosznakowym derewnię Hłuściniec i po Michale Snażinie derewnię Dubrowki (Дубровка). Zasługi: Różne ekspedycje, w Inflantach, „podczas ekspedycji moskiewskiej ponosząc w młodym wieku swoim przystojnie urząd na sobie rotmistrzowski za nastąpieniem potężnym nieprzyjacielskim przez ścisłe a ciężkie oblężenie w murach stołecznych nędze, ucisk i głód niezmierny dla dostojeństwa JKM Pana Ojca Naszego świętej pamięci cierpiał, gdzie gdy wspaniałym animuszem szlacheckim w częstokrotnych zarabiając na sławę dobrą wycieczkach, hardego i upornego nieprzyjaciela gromił, do więzienia wziętym i w nim przez lat kilka bywszy trapionym, w tejże swojej wyszedłszy z więzienia w dziele rycerskim nie ustając ochocie znacznie JKM i Rzptej zasługował się”, podczas kampanii smoleńskiej 1634 był sekretarzem królewskim (jak się zdaje nie tylko tytularnym)

CIERECHOWO

ML 110.238.01 Dn. 11 11 1633 Wojciech Kisarzewski otrzymuje dobra po zdrajcy Krzysztofie Światkowskim (Miałkowskim?) w stanie wietlickim Kudzinowo, Terechowo (Cierechowo, Терихова). Zasługi: Służył Rzeczypospolitej lat 30, był członkiem załogi Kremla, w oblężeniu Smoleńska 1633-1634 odniósł rany

ML 110.239.01 Dn. 15 11 1633 Wojciech Kisarzewski otrzymuje zgodę na ustąpienie dóbr, które otrzymał po zdrajcy Krzysztofie Miałkowskim na rzecz Michała Kisarzewskiego. W skład dóbr wchodziło Kudzinowo i Terechowo (Cierechowo, Терихова). Zasługi: Służył Rzeczypospolitej lat 30, podczas oblężenia Smoleńska 1633-1634 był tzw. kwatermistrzem (dowódcą odcinka murów)

ML 108.139.02 Dn. 06 05 1634 Jan Trębicki otrzymuje dobra po nieboszczyku zdrajcy Aleksandrze Miałkowskim derewnie Hruzdowcowo (Дроздово) i pustosz Terechowo (Cierechowo, Терихова). Zasługi: Ekspedycja inflancka za czasów Zygmunta III, wojna smoleńska 1634 pod chorągwią husarską Aleksandra Gosiewskiego

ML 108.616.01 Dn. 24 04 1638 Na prośbę skarbnika smoleńskiego Wojciecha Kisarzewskiego król nadaje Januszowi Kisarzewskiemu dobra które wcześniej należały do Krzysztofa Miałkowskiego i zostały nadane Wojciechowi Kisarzewskiemu, a mianowicie pustosz Kudzinowo i Terechowo (Cierechowo, Терихова). Zasługi: różne ekspedycje.

DZIEWIATA

ML 099.548.02 Dn. 09 03 1624 Jerzy Radziszewski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Tymofieja Chudziaka Cholskiego derewnię Dziewiata (Девятая). Patrz też Księga Zaręby, s. 270. Zasługi: Ekspedycja moskiewska, także bronił Smoleńska przed Moskalami.

HASTALANOWO

ML 097.175.02 Dn. 20 12 1620 Jan Frejtak otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę bojarzyna Jurgiego Hrehorowicza Bosmakowa derewnię Hastalanowo (Kasztalanowo, Кувшиново?) nad rzeczką Dziechowką, derewnię Hrydzino, pustosz Motojowo (Mociejowo Мотева). Zasługi: Ekspedycja moskiewska, pod chorągwią Włodymira Gadona rotmistrza, był pod Dorohobużem, Możajskiem i Moskwą.

ML 099.560.02 Dn. 25 02 1626 Krzysztof Adamowicz otrzymuje dobra zgodę na przejęcie daniny Jana Frejtaka, bojarszczynę Jurija Hrehorowicza Boszmakowa derewnię Kasztalanowo (Hastalanowo, Кувшиново?) nad rzeczką Dziechowką, derewnię Hrydzino i pustosz Mociejowo (Motojowo, Мотева).

HASTAWŁOWO

ML 108.588.02 Dn. 08 06 1637 Wojciech Rowicki otrzymuje dobra po Jerzym Obuchowiczu pustosze Hastawłowo, Brozdowo, Kamionka. Miejscowości niezidentyfikowane, Kamionka być może Каменка koło Hruzdowcowa na północ od Wietlicy. Zasługi: Ekspedycja moskiewska, wołoska, inflancka, oblężenie Smoleńska 1633-1634

HLINKOWO

ML 102.453.01 Dn. 20 02 1629 Walerian Wyleżyński otrzymuje odmianę za dobra po nieboszczyku Stefanie Dąbrowskim pustoszy Morachowo, Ananino, które znajdowały się blisko zamku smoleńskiego. W zamian dostaje pustosz Hlinkowo (Hlenkowo, Глинки), Dziohoża (Dziohoszka, Dziohaszkino, Дегышко), Iniowie (Iniowo, Ильева) w stanie wietlickim (por. Księga Zaręby, s. 269, wymiar z 15.08.1626 r.). Osobno otrzymuje konfirmację na dobra w stanie maksymowskim uroczysko Szantałowo, Sielczukowo, Domanowo, Androsowo z obu stron rzeki Wiechry i Orlanki („już są wymierzone i ograniczone”).

HORBOWSZCZYZNA

ML 108.705.01 Dn. 28 11 1639 Szczęsny Krajewski otrzymuje zgodę na „osobę kogo on będzie rozumiał, byle konditiej szlacheckiej” przekazanie majątku. W skład majątku wchodzi pustosz Kordymonowo, Bazylowo, Obuchowszczyzna, Citowo, Kochanowo, Pietuchowo, Kościejowo włók 38 w stanie wopieckim, a w stanie wietlickim uroczyszcze Horbowszczyzna (Горбатовск), Kuhołzyno, Tarasowo (Тарасова), Starosiele, Sumogura włók 26 nad rzekami Załużanka i Dunajek. Zasługi: Ekspedycje różne, w tym smoleńska 1633-1634.

ISYWASZKIENO

ML 110.441.02 Dn. 27 07 1634 Hieronim Chodaczyński otrzymuje dobra w stanie wietlickim nad rzeczką Konkowkozą Isywaszkieno i Kokoszo (Кокошъ) włók pustych 20. Miejscowości trudno zlokalizować na mapie. Zasługi: Żołnierz, oblężęniec smoleński 1633-1634 pod chorągwią kozacką rotmistrza Krzysztofa Bonieckiego

IWASZKOWO

ML 097.148.01 Dn. 07 01 1621 Jan Obol otrzymuje konfirmację na derewnię Iwaszkowo, Markowo, Demechowo, Hunino, Bobrowo, Supronowo (Софронова) z poczynkami Illejkow i Mamonowo (Мамоново), a do tego z bojarszczyzny Piotra Andrzejowicza Bołotowa derewnię Poczopow. Zasługi: Ekspedycja moskiewska, obrona Smoleńska przed oblężeniem moskiewskim, pod chorągwią Aleksandra Gosiewskiego, czynił wycieczki i podjazdy na ostróżki moskiewskie, odniósł postrzał szkodliwy.

KROPIWNO

ML 102.478.02 Dn. 12 11 1629 Heliasz Doganowski otrzymuje nieokreślone dobra w stanie wietlickim.

ML 108.208.02 Dn. 13 06 1634 Heliasz Ogon Doganowski otrzymuje daninę 80 włók. Zasługi: Ekspedycja moskiewska („pierwsza”, zapewne 1609), różne ekspedycje, podczas wojny smoleńskiej 1634 wystawił własną chorągiew piechoty „wespół z innemi obywatelami województwa witebskiego”, czynił tam podjazdy i gromił nieprzyjaciela, odbierając mu chorągwie.

ML 108.431.02 Dn. 06 04 1635 Heliasz Ogon Doganowski otrzymuje konserwację przywileju Zygmunta III z dn. 20.11.1629 r. na 40 włók w stanie wietlickim. Na podstawie listu wojewody smoleńskiego, Doganowski przejął również dobra niejakiego Krębskiego zdrajcy, a mianowicie pustosz Kropiwno (Кропивна), Orłowo, Sejno, Śmietyszcze (Сметище) i Kołupajowo. Król zatwierdza go w trzymaniu rzeczonych dóbr Zasługi: Różne ekspedycje, w tym ostatnia moskiewska, podczas której będąc na zamku witebskim odpierał ataki nieprzyjacielskie.

ML 108.666.02 Dn. 28 06 1639 Heliasz Doganowski otrzymuje konfirmację dóbr po bojarach moskiewskich Wasylu Ofanasie Iwanowiczach Miłosławskich pustosz Kropiwno (Кропивна), Orłowo, Śmietyszcze (Сметище) i Kołupajowo, włók 40. Zasługi: Różne ekspedycje, wojna smoleńska 1633-1634, bronił Witebska przed Moskalami.

KUŹNIACOWO

ML 099.554.02 Dn. 09 03 1624 Andrzej Sikorski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Ofanasieja Iwanowicza Bosmakowa sioło Kuźniacowo nad rzeczką Chrochowską z sieliszczem przyległym Wasyla Iwanowicza Bosmakowa. Miejscowości nie znalazłem na mapie, ale warto odnotować istnienie miejscowości Сикорщина (Sikorszczyzna) między Łosiowem (Лосево), Kasztalanowem (Кувшиновъ) i Mociejowem (Мотева) Zasługi: Ekspedycja moskiewska

LEWONOWO

ML 096.349.02 Dn. 07 01 1621 Jan Łoszel otrzymuje majątek synów bojarskich Woyny Daniła Boszmakowa sioło Lewonowo (Леонова) nad Małym Wopcem, poczynek Dorochow, derewnię Tyszyno (Ташино), Terechowo (Терешина), poczynek Tetniew. Zasługi: Wojna inflancka, ekspedycja moskiewska, porucznik roty Samuela Sanguszki z Kowla, szkodliwy postrzał w nogę, drugi pod Moskwą podczas ekspedycji królewicza Władysława i szturmu na Moskwę

ŁOSIOWO

ML 101.326.01 Dn. 20 12 1625 Krzysztof Pogierski (Pogirski) otrzymuje bojarszczyznę Hryhorego Siergiejowicza Boszmakowa sioło Łosiowo (Łosiewo, Лосево) nad rzeczką Łojną (Лойня), derewnię Bortnikowo (Bortniekowo, Борники) nad rzeczką Kumieją, pustosz po Parfiemi Hryhorywiczu Bolaczowym nad rzeczką Łojną. W rzeczywistości Łosiowo nie znajduje się nad Łojną, lecz nad inną rzeką, zapewne Kumieją (Kunisza, Kumicza). Zasługi: Obrona Smoleńska podczas oblężenia.

ML 102.337.02 Dn. NN 05 1627 Małyszka otrzymuje daninę nieboszczyka Pokirskiego (Pogirskiego)

ML 102.350.01 Dn. 13 04 1628 Jakub Małyszka otrzymuje daninę nieboszczyka Krzysztofa Pogirskiego bojarszczyznę Hryhorego Jurkiewicza Boszmakowa, sioło Łosiewo (Łosiowo, Лосево) nad rzeką Łojną (Лойня), derewnię Bortniekowo (Bortnikowo, Борники), nad rzeczką Kuniszą (Kumieja, Kumicza) w uroczysku nazwanym (okienko) Zasługi: Służył w chorągwi Aleksandra Gosiewskiego.

ML 102.419.02 Dn. 11 08 1628 Jan Małyszka otrzymuje zgodę na przekazanie bojarszczyzny Hrehorego Juchniewicza Boszmakowa sioła Łosiowo (Łosiewo, Лосево) nad rzeką Łojną (Лойня), derewnię Bortniekowo nad rzeką Kumiczą (Kumieja, Kunisza), która otrzymał po Krzysztofie Pogirskim. Zasługi: Ekspedycje różne, a zwłaszcza inflancka pod chorągwią Aleksandra Gosiewskiego.

ŁUKIANOWO

ML 097.387.02 Dn. 27 07 1621 Jan Bolesta otrzymuje bojarszczyznę syna bojarskiego Wasyla Matfejewa syna Rumiancowa, sioło Łukianowo, połowę derewni Suklina (Szukla, Szuklino, Шуклино), derewnię Zadnię (Zadnica, Zadnicka, Заница) i trzecią część z poczynkami i pustoszami Zasługi: Ekspedycja moskiewska, cierpiał głód i nędzę podczas oblężęnia Smoleńska przez Moskali

ML 099.534.01 Dn. 28 02 1623 Stefan Ognicki otrzymuje daninę bezpotomnie zeszłego Michała Sheja, bojarszczyznę Bessona i Plakidy Metfejewiczów Rumiancowych derewnię Łukianowo, dwie części derewni Zadnia (Zadnica, Zadnicka, Заница), także dwie części derewni Szukla (Suklino, Szuklino, Шуклино), na połowicę i pustosz Krukowo (Крюково) Zasługi: Ekspedycja moskiewska

ML 110.131.02 Dn. 11 07 1633 Rajtar Włodzimierz Weys otrzymuje wioski Żarkowo, Silowo, Słukino, Łunino, Sokorowo, Trubowik w stanie dąbrowieńskim oraz „po Boleścin” (po Boleście?) w stanie wietlickim. Zasługi: Służył w gwardii królewskiej, a poza tym w różnych kampaniach – wołoskiej, pruskiej, inflanckiej, moskiewskiej 1633-1634.

ML 110.195.02 Dn. 14 10 1633 Włodzimierz Weys otrzymuje bojarszczyznę, która trzymał botar wioski nazwane Żonkowo, Siłowo i Słuhino, a także po Boleście w stanie wietlickim (mylnie: witebskim) Zasługi: Służył w gwardii królewskiej, a poza tym w różnych kampaniach – wołoskiej, pruskiej, inflanckiej, moskiewskiej 1633-1634.

ML 108.234.02 Dn. 27 07 1634 Fabian Sznabel otrzymuje daninę po urodzonej Ognickiej, która odziedziczywszy majątek po mężu nie dopełniła obowiązków obronnych, które powinna była spełnić. Majątek znajdował się nad rzeką Wopią (Вопь), mianowicie połowę derewni Zadnickiej (Zadnia, Zadnica, Заница). Zasługi: Służył pod chorągwią Aleksandra Gosiewskiego podczas ekspedycji moskiewskiej.

ML 108.375.02 Dn. 16 03 1635 Fabian Sznabel otrzymuje konfirmację na dobra, do których dano mu w dn. 7.07.1634 r. prawo dochodzenia. Są to dobra zmarłego Ognickiego, który pozostawił po sobie wdowę, derewnia Krukowo (Крюково), połowa derewni Zadnickiej (Zadnia, Zadnica, Заница) nad rzeczką Dehoszką (Deoszka).

ML 108.375.02 Dn. 16 03 1635 Fabian Sznabel otrzymuje konfirmację na dobra, do których dano mu w dn. 7.07.1634 roku prawo dochodzenia. Były to dobra pani Ognickiej po zmarłym jej małżonku derewnia Krukowo (Крюково), połowa derewni Zadnickiej (Zadnia, Zadnica, Заница) nad rzeczką Dehoszką (Deoszką)

ML 108.565.02 Dn. 28 02 1637 Fabian Sznabel otrzymuje konfirmację pierwszego przywileju z dn. 30.05.1633 r. na dobra po Janie Bolesta w stanie wietlickim i drugiego nadanego 8.10.1633 r. włók 40 w „starostwie” bielskim nad rzeką Opsą. Konfirmacja zawiera nazwy miejscowości, pominięte poprzednio: derewnia Zadnia (Zadnica, Zadnicka, Заница) dwie części (z trzech?) nad rzeką Deoszką (Dehoszka) na Podsielice (Потелица), Łukianowa poczynku dwie części nad tąż rzeką, połowa pustoszy Szuklino (Suklino, Szukla, Шуклино) nad rzeką Wop, z osobna pustoszka Kuźmino (Кузьмина) z Wołkowymi Łukami. Dobra te za Moskwy dzierżyli bojarowie Rumiancowie i Bordynow. W „starostwie” bielskim jest to derewnia Jehoria w stanie juriewskim nad rzeką Opszą, derewnia Achrynowo „na podolu” (padole?) nad tąż rzeką, derewnia Marcinowo nad rzeką Piaseczną, pustosz Kozłowo, Dawidowo, Zedryno, a po drugiej stronie Opszy Zajczkowo nad ruczajem Zajczkowym, pustosz Pankowo, Popowa nad rzeką Poniklą. Zasługi: Ekspedycja moskiewska pod chorągwią Aleksandra Gosiewskiego

MAKOWO I

ML 097.197.02 Dn. 31 12 1620 Maciej Loda otrzymuje bojarszczyznę bojara Bułhaka Juriewicza (moskiewskiego wojewody smoleńskiego?) derewnie Prywełowo (Привелова) nad rzeczką Dubinką (Дубна), po bojarzynie Postinku Sokolinowym derewnię Boliczowo, Makowo, pustosz przyległą Bułderowo. Zasługi: Różne ekspedycje, także moskiewska, szwanki na zdrowiu i dostatkach, w służbie królewicza Władysława pod chorągwią Włodymira Gadona rotmistrza służył

ML 108.754.02 Dn. 02 06 1640 Jan Jamont otrzymuje derewnie Makowa w stanie wietlickim oraz Berzona pod Białą. Dobra te należały wcześniej do Matiasza Lody, zmarłego bezpotomnie.

MAKOWO II

ML 101.003.01 Dn. 16 02 1623 Hryhory Dołmat otrzymuje daninę po nieboszczyku Aleksandrze Sielance, który trzymał bojarszczyznę po bojarze Łukianie Hawryłowiczu Korsakowie derewnię Makowie (Маковья) nad rzeczką Makowią, poczynek Makiszyno. Miejscowości niezidentyfikowane. Zasługi: Ekspedycja turecka razem z królewiczem Władysławem

ML 108.567.01 Dn. 05 03 1627 Jan Wysocki otrzymuje dobra po Hrehorym Dołmacie, który pojął wdowę po Dołacie, Katarzynę Zubrzycką chorążynę starodebską.. Dołmat dzierzył derewnie po synu bojarskim Jakowie Starym: Żórawki (ros. Журавка), Telaszy (ros. Телаши), Trzeciaki (ros. Третьяки), Nadyna (ros. Надинка); po synie bojarskim Ihnacie Marcinowym i po Mienszy Lwowie dwie części w Telaszach i Żórawkach, po bojarzynie Iwanie Bajbaszkanowie pustosz Korzeniowo. A w stanie wietlickim po bojarzynie Łukienu Hawryłowiczu Korsakowym derewnię Makowo (Маковья) nad rzeczką Makowią, poczynek Miakiszyno, które Aleksander Sielanka trzymał.

ML 108.253.02 Dn. 02 08 1634 Katarzyna Zubrzycka Dołmatowa chorążyna starodebska żona Hryhorego Dołmata otrzymuje po jego śmierci daninę w ujeździe poczepowskim (powiatu starodebskiego) derewnie po synu bojarskim Jakowie Starym: Żórawki, Telaszy, Trzeciaki, Nadyma, a po synie bojarskim Ihnacie Marcinowym i po drugim synie bojarskim Mienszy Lwowie (dwie części, które miał w Żórawkach i Telaszach). Drugą daninę otrzymuje w stanie wietlickim po bojarzynie Łukianie Hawryłowiczu Korsakowym derewnie Makowo (Маковья) nad rzeczką Makowią, poczynek Miakiszyno, które „niedy” trzymał Aleksander Sielanka. Zasługi: Różne ekspedycje i obecna moskiewska.

ML 108.409.02 Dn. 30 03 1635 Rotmistrz Ostafian Bykowski otrzymuje prawo dochodzenia dóbr ławryna Dołmata i [Heliasza] Wińskiego, którzy nie dopełnili powinności oronnych. Były to derewnia Makowo (Маковья) w stanie wietlickim (Dołmata) oraz dobra Wińskiego w stanie iwanowskim Zasługi: Oblężeniec smoleński (1633-1634)

ML 108.769.01 Dn. 07 08 1640 Samuel Rylski otrzymuje dobra po zejściu Ostafiana Bykowskiego. W skład majątku w stanie iwanowskim na rzeką Soż wchodziły Jarkowicze, w stanie wietlickim derewnia Makowo (Маковья), a w stanie dołhomowskim derewnia Horodec.

MAMONOWO

ML 097.171.01 Dn. 02 01 1621 Walerian Wyleżyński otrzymuje konfirmację na derewnie Mamonowo (Мамонова), Łapatyno, Wołkowo, Parfienikowo, Kaniutyno, Szeczenikowo, Hutorowo (Гуторова), Zanino (Занина), Piszczacze z poczynkami Sczotkowo, Bielanino. Zasługi: Wojna w inflantach, ekspedycja moskiewska, obrona Smoleńska przed oblężeniem, wucieczki za mury, podjazdy na ostróżki nieprzyjaciela

ML 108.792.02 Dn. 14 02 1641 Adam Łempicki katolicki dziekan smoleński i pleban kraśniński otrzymuje zgodę na przeznaczenie pewnych dóbr na tzw. Curs Najświętszej Marii Panny (Officium), czyli modlitwę obowiązkową odbywającą się każdej soboty. Na tę modlitwę przeznacza król dobra Mamonowa (Mamonowo, Мамонова) i Usty (Ujście, Устье) w stanie wietlickim, które dziekan kupił od swego synowca Stanisława Łempickiego.

MICHAJŁOWO

ML 097.159.01 Dn. 12 01 1621 Maciej Buchowski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę syna bojarskiego Michajła Begiczowa derewnię Michajłowo (Михайловшина?), poczynek Hulajów, poczynek Hulania (Hułajlino? Гулнева?), poczynek Żylicz. Zasługi: Ekspedycja inflancka pod Janem Karolem Chodkiewiczem, ekspedycja moskiewska, bronił Smoleńska przed Moskalami, rany

ML 097.385.02 Dn. 20 04 1621 Maciej Buchowski otrzymuje konsens na ustąpienie Janowi Kraskowskiemu bojarszczyzny Michała Biegiczowa, derewnię Michajłowo (Михайловшина?), poczynek Hulania (Hułajlino? Гулнева?), poczynek Bułanin, poczynek Żylec.

ML 099.549.02 Dn. 09 03 1624 Jan Kraskowski otrzymuje konsens na ustąpienie bojarszczyzny po Michale Boskakowym nad rzeką Upokoj w stanie maksymowskim, derewnię Sannikowo („gdzie dwór bojarski był”), derewnię Kłobukowo, derewnię Sielczinkowo, a w stanie wietlickim bojarszczyzny Michała Biegiczonego derewnię Michajłowo (Михайловшина?), poczynki Hulania (Hułajlino? Гулнева?), Bułanin, Żylec.

ML 108.542.01 Dn. 30 08 1636 Jakub Wonlar otrzymuje królewską zgodę na przekazanie dóbr syna bojarskiego Michajła Biegiczowa Hieronimowi Ciechanowiczowi i jego małżonce Annie Wołłodkiewiczównej. Są to pustosz Michajłowo (Михайловшина?), Hukujlino (Hulania, Hułajlino? Гулнева?), Bułanino, Żylec z innymi przynależnościami należącymi do tej bojarszczyzny biegiczowskiej, w tym z mytem mostowym.

MOST NA RZECE OSOTNI

ML 108.541.01 Dn. 06 08 1636 Jakub Wonlar otrzymuje konfirmację („wiecznemi czasy”) na pobieranie myta mostowego nad rzeką Osotnią w rejonie dóbr królewskich zwanych Biegiczowska (być może Poczepowo Потепова), pozostających w dzierżawie tegoż Wonlara. Gościńcem tym ze Smoleńska do Białej trudno podróżować most wymaga naprawy, przeto komisarze królewscy Janusz Kisarzewski i Wacław Denisowicz ustanowili myto, odsyłając swą decyzję do konfirmacji królewskiej. Król określa wysokość myta: 1) od ludzi kupieckich i furmanów od wozu z towarem 1 grosz polski, 2) od bydła rogatego od sztuki 1 szeląg; 3) stan duchowny, szlachecki i podwody są wolne od myta.

OSIPOWO

ML 097.375.02 Dn. 08 04 1622 Mateusz Sokołowski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Aleksandra Berdziajowa (potem dzierzyli ją jego synowie Osyp, Kurman i Siemion Aleksandrowiczowie Berdziajowie) sieliszcze Osipowo nad rzeczką Niedźwieżem, Ustem, sieliszcze Kurmana, Berdziajowo, derewnia Usowo i sieliszcze Siemiona Berdziajowa poczynek Terechowo. Miejscowości niezidentyfikowane. Zasługi: Różne ekspedycje, takoż moskiewska, następnie inflancka, gdy Aleksander Gosiewski udzielił odsieczy zamkowi Kokenhauzen

OSTAFIEWO

ML 108.641.02 Dn. 10 03 1639 Gabriel Kimbar otrzymuje prawo dochodzenia dóbr Andrzeja Kulniewa, który nie dopełnił powinności obronnych. Są to dobra w stanie katyńskim derewnia Nieświtajewo nad rzeką Praszohoską, poczynek Brujew, poczynek Szuszcz. Do tego dodaje król prawo dochodzenia dóbr w stanie szczuckim, które zagarnęli bezprawnie „donatariuszowie naszy”, tj. Obroczna, Prusachowa, Czeretnia (Bronisław Przysiecki), Tronino (Mokrzycki). Do tego jeszcze „grunty nasze puste, które za ograniczeniem komisarzów naszych z komisarzami moskiewskiemi od zamku moskiewskiego Wiaźmy do państw naszych przyszły i dispositiej naszej podległy, w tymże województwie smoleńskim za stanem wietlickim” uroczysko Świeczki „na samej granicy moskiewskiej wiaziemskiej z dawnych czasów zapuszczone i dotąd w puscie leżące”, mianowicie poczynek Ostafiewo, Skrypin, Tokarow, pustosz Woronino (Вороненка), poczynek Chrystowo, derewnia Ficin (Фитина), poczynek Gołołobow, poczynek Dronin (Андронова).

ML 108.712.01 Dn. 01 12 1639 Gabriel Kimbar otrzymuje zezwolenie na wytwarzanie towarów leśnych bez obowiązku płacenia pniewszczyzny,na lat 5, we włości szczuckiej w Horkach i w Głuchym Lesie nad rzeką Mieżą, także w Świeczkach za stanem wietlickim między rzekami Osotnią i Opszą w poczynkach Ostafiej (Ostafiewo), Skrypin (Скипенка), Tokarowo, Chrystowo, Gołołobowo, Dronino (Андронова), pustosz Woronino (Вороненка), derewnia Ficino (Фитина). Zasługi: Różne ekspedycje oraz zasługi na dworze królewskim („teraz”)

OSWIANIKOWO

ML 097.238.01 Dn. 20 12 1620 Andrzej Małyszka otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę syna bojarskiego Kozaryna Jandurowa derewnię Oświanikowo (Owsianikowo?), Ugoł, Przeworzec (Переворова), poczynek Buwidow, Potraskajewo (Потресаева). Zasługi: Ekspedycja inflancka, ekspedycja moskiewska, bronił Smoleńska, w wycieczkach wielu brał udział.

OZIERCE

ML 099.558.01 Dn. 15 03 1624 Stanisław Zdankiewicz otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę pustą dawniej Iwana Iwanowicza Snażyna syna bojarskiego nad rzeką Wop, sieliszcze Ozierce („gdzie dwór swój miewał”, derewnie Zahale (Захалыно) i poczynek Brodzin (Бородино). Zasługi: Ekspedycja moskiewska, bronił Smoleńska podczas jego oblężenia przez Moskali pod chorągwią Jana Tokarskiego rotmistrza, wychodził z wycieczkami za mury, podjazdy robił na ostróżki moskiewskie, „niemałą szkodę stratę w postrzelaniu i pobraniu sobie koni odniósł”.

PIECZENICZYNO

ML 097.326.01 Dn. 05 01 1621 Jan Pawłowski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę syna bojarskiego Lawrentego Mizina Lyzłowa sieliszcze Pieczeniczyno (Печаничино). Zasługi: Ekspedycja moskiewska, obrona Smoleńska przed Moskalami, cierpiał głód i nędzę, wycieczki za mury, uszczerbek zdrowia i chudoby

ML 108.109.01 Dn. 10 04 1634 Wacław Denisowicz otrzymuje dobra po Janie Pawłowskim derewnię nazwaną Pieczeniczyno (Печаничино). Zasługi: Był żołnierzem.

PISZCZOWO

ML 097.093.02 Dn. 27 07 1620 Prokop Tatomirski (Tatomir) otrzymuje majątek dzieci bojarskich Tymofieja i Jurija Wasilewiczów Szostakowów sioło Starosiele, derewnię Klimowo, poczynek Ilin Pohorelec, derewnię Pisczowo (Пищева), derewnię Ryszkowo, derewnię Zaywienie (Zaiwienie, Завиванье). Zasługi: Wojna inflancka pod komendą Jana Karola Chodkiewicza, ekspedycja moskiewska, także w Twierdelicy pod komendą Aleksandra Gosiewskiego, służył w chorągwi Janusza Kiszki starosty parnawskiego,rany odniesione.

ML 097.094.02 Dn. 30 07 1620 Mikołaj Sielatycki otrzymuje bojarszczyznę dzieci bojarskich Bogdana Iwanowicza Szostakowa i Wasyla Ofanasowicza Obuchowa derewnię Karpowo, Masałowo (Мазенцово), połowicę Zaiwienia (Zajwienie, Завиванье), poczynek Żukow i Nazwiemkow, sioło Kraśnica (Красники), poczynek Chlepkowo z innymi pustoszami Zasługi: Ekspedycja moskiewska, obrona oblężonego Smoleńska, odniesione rany

ML 101.036.02 Dn. 15 03 1623 Prokopp Tatomir otrzymuje bojarszczyznę synów bojarskich Tymofieja i Jurija Wasilewiczów Szostakowych sioło Starosiele, derewnie Klimowa, poczynki Illin Pohorelec (Hlin?), derewnię Pisczowo (Пищева), derewnię Ryszkowo, derewnię Zaiwienie (Zajwienie, Завиванье) Zasługi: Różne ekspedycje, w tym inflancka pod komendą Jana Karola Chodkiewicza, następnie w „przeszłej moskiewskiej”, na Twierdelicy pod komendą Aleksandra Gosiewskiego walczył w chorągwi Janusza Kiszki starosty parnawskiego, szwanki szkodliwe ponosił, który znaki widać na ciele jego.

ML 099.553.02 Dn. 09 03 1624 Mikołaj Sielatycki dostaje zgodę na ustąpienie swej daniny, dawnej bojarszczyzny Bogdana Iwanowicza Szostakowa i Wasyla Ofanasiewicza Ouchowa derewnie Karpowo, Masałowo (Мазенцово; błędnie Matlowo lub Marłowo, Matłowo, Martowo), połowicę Zaywienia (Zajwienie, Завиванье), poczynek Żukow, Nazwiemkow, sioło Kraśnica (Красники), poczynek Chlepkowo.

ML 101.079.02 Dn. 24 02 1624 Zgoda dla Prokopa Tatomira na przekazanie dóbr nazwanych Bojarszczyzna, w skłąd których wchodzi sioło Starosiele, derewnia Klimowo, poczynek Ilin Pohorelec, derewnia Pisczowo (Пищева), derewnia Ryszkowo, derewnia Zaiwienie (Zajwienie, Завиванье). Zasługi: Przywilej wpisany do Metryki Litewskiej dwoma różnymi krojami pisma. Odnieść można wrażenie, jakby brakowało jednej karty.

ML 101.323.02 Dn. 14 07 1625 Jan Frejtak otrzymuje daninę nieboszczyka Prokopa Tatomira (Tatomirskiego) derewnię Klimowo, derewnię Pisczowo (Пищева) „z dworem do nich należącym”. Zasługi: W różnych ekspedycjach wojennych.

ML 102.346.01 Dn. 12 12 1627 Piotr Kasztela otrzymuje daninę nieboszczyka Jana Freytaka derewnię Kasztellanowo nad rzeczką Dziechowką, derewnię Hrydzino i pustosz Motojowo oraz derewnie Klimowo po nieboszczyku Prokopie Tatomirze (Tatomirskim), derewnie Pisczowo (Пищева) („z dworem do nich należącym”). Zasługi: Ekspedycje moskiewskie, wołoskie, inflanckie z okaleczeniem członków i zdrowia, służył w chorągwi pułkownika Michała Korfa.

ML 099.573.02 Dn. 12 03 1631 Prokop Tatomirski (Tatomir) otrzymuje zatwierdzenie testamentu. Chodzi o bojarszczyznę synów bojarskich Tymofieja i Jurija Wasilewicza Szostakowów sioło Starosiele, derewnię Klimowo, Pisczowo (Пищева), Ryszkowo, Zajwienie (Zaywienie, Завиванье) z poczynkami, Illin (Hlin?) Pohorelec. Tatomir zmarł z ran podczas ekspedycji inflanckiej będąc w choragwi Aleksandra Gosiewskiego na odsiecz Dyneburga, w bitwie pod Lizmoyzą, i za zgodą króla spisał testament, w którym poczynek Pohorelec przekazał braciom swoim stryjecznym Andrzejowi i Szymonowi Tatomirom, sioło Starosiele, derewnię Klimowo, Piszczowo, Ryszkowo, Zaywienie Janowi Dobrzańskiemu bratu swemu ciotecznemu. Poczynek Ilin (Hlin?) nadał swemu czeladnikowi – Stanisławowi Gurmewiczowi.

ML 108.068.01 Dn. 13 01 1634 Piotr Kasztella otrzymuje konfirmację na derewnie Kasztellanowo nad rzeką Dziechowką, derewnię Hrydzino, pustosz Motojowo, derewnię Klimowo, a po nieboszczyku Tatomirze (Tatomirskim) derewnię Pisczowo (Пищева) („z dworem do nich należącym”). W przywileju wzmianka, że te dobra miał też nieboszczyk Jan Frejtak. Zasługi: Wojna smoleńska 1634.

ML 108.071.02 Dn. 30 01 1634 Wacław Denisowicz otrzymuje pustosz Suchowaryno, derewnię Klepkowo i Pohorelec po nieboszczyku Szymonie Tatomirze (Tatomirskim) Zasługi: Ekspedycje wojenne moskiewskie, w Inflantach (za panowania Zygmunta III), w obronie Smoleńska 1634 „poruczoną miał sobie kwatery murów tamecznych obronę”.

ML 110.317.02 Dn. 27 02 1634 Samuel Bakanowski otrzymuje dobra, które Raina Rakowna dostała w dożywocie dobra po zmarłym mężu Michale Solatyckim, zeszłym bezpotomnie. W skład dóbr wchodziły bojarszczyzny dzieci bojarskich Bohdana Iwanowicza Szostaków i Wasileja Ofanasowicza Obuchowa derewnia Karpowo, Masałowo (Мазенцово), połowa Zaiwienia (Завиванье), poczynek Żukow i Nazwiemkow, sioło Kraśnica (Красники), poczynek Chlebkowo (?), a nadane zostały wówczas 30.07.1620 Zasługi: Ekspedycja inflancka („niemal wszystkiej”), w wojsku kwarcianym, w ekspedycji moskiewskiej pod chorągwią husarską rotmistrza Tomasza Sapiehy wojewodzica nowogrodzkiego

ML 108.806.01 Dn. 08 02 1641 Hieronim Ciechanowicz sędzia ziemski smoleński otrzymuje prawo dochodzenia własności do dworu i derewni Hryszkowo, Starosiele, Pohorelec, które otrzymał po Prokopie Tatomirskim, a które bezprawnie zabrał Wacław Denisowicz

POKYKINO

ML 102.319.01 Dn. 12 03 1627 Wojciech Kamiński otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę syna bojarskiego Aarona Hrehorego Boszmakowa sioło i derewnię Kołbajową. Zasługi: Różne ekspedycje.

ML 108.430.01 Dn. 06 04 1635 Heliasz Doganowski otrzymuje konfirmację listu komisarzy królewskich z dn. 29.12.1634 r. księdza Aleksandra Sokołowskiego kanonika gnieźnieńskiego i poznańskiego, sekretarza królewskiego oraz Jana Ciechanowieckiego sędziego orszańskiego. Komisarze rozstrzygają spór między Doganowskim a wdową po nieboszczyku Macieju Sokołowskim o pustosze Sieciennykowo, Starosiele, Łuksyno i Rokitno. Obie strony sporu miały przywileje na te pustosze. Komisarze przyznali prawo do nich wdowie, natomiast Doganowskiemu wyznaczyli pustosze Rzepino, Skurkowo, Woszczyno po nieboszczyku Janie Mroczkowskim, który nie dopełnił powinności obronnych podczas oblężenia Smoleńska w latach 1633-1634. Oprócz tego przyznano Doganowskiemu jeszcze pustosze Poczapowo (Потепова), Pokykino (Pokikino, Покикина) i Altemnice nad rzekami Osotną, Kokoszą i Wopią po bojarach moskiewskich Temerze Korsakowie i Stefanie Dowodczyku, które podał Doganowskiemu wojewoda Gosiewski. Jako że list komisarski wymagał zatwierdzenia królewskiego, więc król list zatwierdza. Zasługi:

ML 108.817.02 Dn. 14 03 1641 Heliasz Doganowski otrzymuje zgodę na ustąpienie bratu Adamu Doganowskiemu pustoszy Pokykino (Pokikino, Покикина) nad rzeką Wop, a nad rzeką Sotnia i Kokosz Świętiec (Святцы).

POTAPOWO

ML 108.504.01 Dn. 30 05 1636 Onikiej Paszkiewicz otrzymuje pustosz Potapowo (Потапово), Kokosz i Panamarowo Zasługi: Oblężenie Smoleńska 1633-1634

REPINO

ML 108.346.01 Dn. 09 03 1635 Krzysztof Minczewski otrzymuje po Korsakowym Mieńszam (Mieńszym Korsakowym) pustosze Zuje i Stanczary w stanie jeleńskim, także pustosz Repino (Репина) w stanie wietlickim Zasługi: Ekspedycja inflancka, pierwsza moskiewska, wołoska, obrońca Smoleńska 1633-1634

RŻAWIEC

ML 097.081.02 Dn. 30 12 1620 Andrzej i Szymon Tatomirscy (Tatomir) otrzymują sioło Rżawka (Ржаевецъ) nad rzeką Konną, derewnię Kłapikowo, które wchodziły w skład bojarszczyzny syna bojarskiego Wasyla Bokina Zasługi: Ekspedycja moskiewska

ML 108.728.02 Dn. 15 04 1640 Hieronim Ciechanowicz otrzymuje dobra po nieboszczykach Szymonie i Andrzeju Tatomirskich. W skłąd majątku wchodzi dwór Rżawka (Ржаевецъ) nad rzeczką Konną „ze dwiema służbami osiadłemi”, pustosz Klapikow (Kłapikowo), pustosz Truchanowo

RŻAWKA

ML 097.146.01 Dn. 29 12 1620 Jan Sobański otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Pawła Sidorowicza Głowaczowa sioło Rżawka z poczynkami Pantalejowo, Waśnikow, Kuźnierowo, derewnię Morozowo, także bojarszczyznę Matfieja Sidorowicza Głowaczowa Sioło (…) nad rzeczką Łojną (Лойня) z poczynkiem Ozarowo (Азаринки), z bojarszczyzny Wasyla Osipowicza Głowaczowa derewnię Uście (Устье) nad rzekami Wop (Воп) i Otra (Wotra, Вотря). Zasługi: Wojna inflancka, ekspedycja moskiewska, był rotmistrzem podczas oblężenia przez Moskali Smoleńska, znosił głód, nędzę i niedostatek, robił częste wycieczki za mury, uczestniczył w podjazdach, „zdrowie swe na szańc śmierci stawiał”

ML 101.327.01 Dn. 10 02 1626 Zgoda dla rotmistrza Jana Sobańskiego na przekazanie „komu chcąc” bojarszczyzny Matfieja i Pawła Sidorowiczów Głowaczowych Sioło nad rzeczką Łojną (Лойня), sioło Rżawka, poczynek Ozarowo (Азаринки), Panczelejow, Waściukow, Kuźniecow, derewnia Morozowo i bojarszczyznę Wasyla Osipowicza Iwanowa derewnię Uście (Устье) nad rzekami Wop (Воп) i Otra (Wotra, Вотря).

SIERSINOWO

ML 097.168.01 Dn. 1620 Maciej Wdywiński otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę syna bojarskiego Jurgi Iwanowicza Dzinowa sieliszcze Siersinowo (skreślone: Sierszkowo) nad rzeką Wop, derewnię Chatynowo (Cudynowo? Чюдиново), poczynek Głowaczow i po Fiedorze Żuku Filozofowym sioło Kuniszcze (Конищева) nad rzeczką Zuzanką, derewnię Sadibę, derewnię Mikicino. Na mapie miejscowość Żukowo (Жуково), które łatwo powiązać z Fiedorem Żukiem Filozofowem. Zasługi: Ekspedycja inflancka pod dowództwem wojewody wileńskiego, ekspedycja moskiewska – tu służył na zamku smoleńskim pod komendą kasztelana wileńskiego (wówczas wojewody smoleńskiego), przetrzymał w Smoleńsku oblężenie kilkuletnie, miał tam postrzał i okaleczenie, dostał się też do niewoli moskiewskiej, a uwolniony powrócił do służby.

SIOŁO NAD RZECZKĄ DUBIENKĄ

ML 099.547.01 Dn. 08 03 1624 Stanisław Bielanowski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę syna bojarskiego Ławrentieja Wasilewicza Bosmakowa sioło nad rzeczką Dubienką (Dubinka, Дубна), derewnię Brzuchaczowo, poczynki Lewonow, Jakimow, Kobielow. Miejcowości niezidentyfikowane. Zasługi: Ekspedycja moskiewska, oblężenie Smoleńska przez Moskali

SIOŁO ŚWIĘTEGO MIKUŁY

ML 097.244.01 Dn. 30 12 1620 Marcin Kożuchowski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Iwana Owierkowicza Obleszewa, sioło i cerkiew świętego Mikuły nad rzeką Korowianką. Zapewne chodzi o miejscowość Старая Коровъя w południowej części stanu wietlickiego. Mogła to być jednak również miejscowość Коровякина w części północnej. Być może cerkiew św. Mikuły znajdowała się w miejscowości Ochremowo (Ефремова) w dolnym biegu rzeki Kokosz (Кокошъ). Zasługi: Ekspedycja moskiewska

ML 108.097.02 Dn. 09 03 1634 Aleksander Żaba otrzymuje prawo dochodzenia dóbr po Radwanie Kożuchowskim (i kogoś jeszcze – okienko!), który nie dopełnił obowiązku obrony zamku smoleńskiego „pewne dobra nasze” w stanie wietlickim. Zasługi: Był rotmistrzem w ekspedycji tureckiej.

ML 108.254.02 Dn. 02 08 1634 Marcin Kożuchowski otrzymuje konfirmację przywileju z dn. 3.05.1622, w którym otrzymał dodatkowe grunty do posiadanej już bojarszczyzny iwana Owierkowicza Oboleszowa z cerkwią świętego Mikoły nad rzeką Korowianką. Grunty te mają być przeznaczone na pasznię dworną, której nie ma. Zatem dostaje dodatkowo bojarszczyznę Iwana Berdziajowa, sioło Kamień nad rzeką Wop, poczynek Ochremowo (Ochremow, Ефремова) nad rzeczką Kokoszką (Кокошъ). Przywilej ostatecznie zatwierdza Władysław IV. Zasługi:

ML 108.254.02 Dn. 02 08 1634 Przydanie dóbr na pasznię dworną dla Marcina Kożuchowskiego do jego daniny po Iwanie Owierkowiczu Oboleszowym cerkwi Świętego Mikuły nad rzeką Korowianką. Na tę pasznię król przyznaje bojarszczyznę Iwana Berdziajowa sioło Kamień nad Wopią, poczynek Ochremow (Ochremowo, Ефремова) nad rzeczką Kokoszką (Кокошъ), „rozkazawszy aby dozorce włości naszych smoleński one w moc i używanie jemu podali”. Zasługi: Ekspedycja moskiewska.

ML 108.280.02 Dn. 18 10 1634 Marcin Kożuchowski otrzymuje zgodę na przekazanie dóbr sioła Korowin, cerkwi Świętego Mikuły po Iwanie Owierkowiczu Oboleczenu oraz dóbr Kamień, poczynku Ochremow (Ochremowo, Ефремова) po Iwanie Berdziejowym. Przywilej napisany z okienkami, w które można wstawić osobę, której dobra są przekazywane.

ML 108.280.02 Dn. 18 10 1634 Marcin Kożuchowski otrzymuje konsens na ustąpienie komukolwiek (w tekście przywileju jest okienko) sioła Korowin i cerkwi Świętego Mikuły które za Moskwy należały do Iwana Owierkowicza Oboleczewa. Także inne dobra, a mianowicie Kamień i poczynek Ochremow (Ochremowo, Ефремова) po Iwanie Berdziejowym może Kożuchowski przekazać wybranej osobie. Zasługi: Ekspedycja moskiewska przy osobie królewskiej

STARKOWO

ML 097.148.01 Dn. 19 11 1621 Wojciech Nowoszyński otrzymuje daninę zmarłego bezpotomnie Wacława Zienowicza: bojarszczyznę Dmitrija Oleksjejewicza Snażyna, nad rzeczką Soleczną, sioło Dąbrowa, derewnia Starkowa, Łoczyn, Klimiec (Клинецъ), bojarszczyznę Panka Oleksiejewicza Snażyna, sieliszcze nad ruczajem soleceńskim (solejeńskim?) Zasługi: Otrzymuje daninę z zalecenia Aleksandra Sapiehy pułkownika i starosty orszańskiego za zasługi w różnych ekspedycjach, w tym moskiewskiej gdzie służył pod chorągwią nieboszczyka Krzysztofa Monwida Dorohostajskiego marszałka WksL i pod chorągwią nieboszczyka Mikołaja Bogusława Zienowicza kasztelana połockiego służył w ekspedycji tureckiej, doznał okaleczenia „na członkach swych”

ML 097.352.01 Dn. 19 11 1621 Wojciech Nowoszyński otrzymuje po zmarłym Wacławie Zienowiczu bojarszczyznę Dmitrija Oleksiejowicza Snażyna (miejscowość Слизина?) nad rzeczką Soleczną sioło Dąbrowa, derewnię Starkowa, Łoczyn, Klimiec (Клинецъ). Do tego bojarszczyznę Panka Oleksiejewicza Snażyna Sieliszcze nad ruczajem Soleceńskim Zasługi: Różne ekspedycje wojenne, całą ekspedycję moskiewską pod chorągwią Krzysztofa Monwida na Dorohostajach marszałka WksL i pod chorągwią nieboszczyka Mikoła Bogusława kasztelana połockiego, następnie w wojnie tureckiej 1620 pod tą chorągwią. Doznał okaleczenia „na członkach”. Zalecił go do nagrody królewicz Władysław, kanclerz Lew Sapieha oraz Aleksander Sapieha starosta orszański, czeczerski i propojski, pułkownik królewski WksL.

ML 101.275.02 Dn. 26 04 1625 Jan Mroczkowski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę syna bojarskiego Tymofieja Iwanowicza Snaszyna Sieliszcze puste, Rzepino, poczynek Wościec. Zasługi: Służył na zamku Biała, potem w chorągwi rotmistrzów Fabiana Ruckiego i Benedykta Sokołowskiego.

ML 110.262.01 Dn. 15 11 1633 Stanisław Zdankiewicz z żoną Hanną Zelibowską otrzymują konfirmację na dobra, które otrzymali 13.01.1628 r. (para przedstawiła wypis z ksiąg ziemskich smoleńskich). W skład dóbr zwanych Starkowo, wchodziła bojarszczyzna Dmitra Oleksiejewicza Snażyna nad rzeczką Sołeczną sioło Dąbrowa, derewnia Starkowa, Łuczyn, Klimiec (Клинецъ) do tego bojarszczyzna Panka Oleksiejewicza Snażyna sieliszcze nad ruczajem Sołeczyńskim, która została nabyta od małżonków Wojciecha Nowoszyńskiego i Krystyny Umęckiej. Zasługi: Różne ekspedycje, w tym służył na Smoleńsku w chorągwi husarskiej („naszej” – zapewne królewiczowskiej) i przeszedł całe oblężenie 1633-1634

SYBALKINO

ML 097.233.01 Dn. 20 12 1620 Stefan Motykalski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę syna bojarskiego Sołtana Ochmatowa (miejscowość Солтанова, która nazwałem Sołtanowo Ochmatowskie) sioło Sybalkino nad rzeką Kokoszką, derewnię Chamidzino (Холомидина), derewnią Podsiele (Подселица), derewnię Siemionczuki, poczynek Cichonow, derewnię Chotmię (część trzecią). Zasługi: Ekspedycja inflancka, ekspedycja moskiewska, był rotmistrzem. Zamku smoleńskiego bronił

ML 108.242.02 Dn. 29 07 1634 Zgoda dla Stefana Motygalskiego i Ewy Wiażewiczówny na przekazanie bojarszczyzny Sołtana Ochmatowa na osobę Dymitra Boreyszy i jego małżonki Heleny Dobroniskiej Zasługi: Różne ekspedycje wojenne.

ML 108.242.02 Dn. 29 07 1634 Stefan Motygalski wraz z żoną Ewą Wiażewiczówną ustępują na rzecz Dymitra Borejszy i małżonki jego Heleny Dobroniskiej bojarszczyznę Sołtana Ochmatowa. Zasługi: Przywilej wspomina ogólnie o zasługach Motygalskiego.

ML 108.288.01 Dn. 27 01 1635 Szymon Dybowski, jako drugi małżonek Ewy Wiażewiczówny I-mo voto Stefanowej Motygalskiej, bezdzietnej, otrzymuje dobra, które król przyznał wdowie po nieboszczyku, a mianowicie bojarszczyznę syna bojarskiego Sołtana Ochmatowa (miejscowość Солтанова, która nazwałem Sołtanowo Ochmatowskie) sioło Sybalkino nad rzeką Kokoszką, derewnie Chamiedzino (Холомидина), Podsiele (Подселица), Siemionczuku, poczynek Cichonow, w derewni Chołm część trzecią, którą nieboszczyk Motygalski otrzymał 20.12.1620 r. Zasługi: Ekspedycja inflancka, wołoska, „w wojsku kwarcianym”

ML 108.610.02 Dn. 16 04 1638 Daniel Madaliński otrzymuje prawo dochodzenia dóbr Stefana Motygalskiego, który nie wypełnił powinności obronnych.

ML 108.725.02 Dn. 17 12 1639 Daniel Madaleński otrzymuje zgodę na przekazanie Szymonowi Dybowskiemu praw do daniny w skład której wchodzi sioło Sybałkino nad rzeką Kokoszką, derewnia Chamiedzino (Холомидина), derewnia Podsiele (Подселица), derewnia Siemienczanki, poczynek Cichonow, trzeciej części derewni Chołm. Daninę tę otrzymał po Stefanie Motykalskim, który nie wypełnił powinności obronnych

SYMONOWO

ML 097.141.02 Dn. 30 12 1620 Mikołaj Sadowski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Iwana Fedorowicza Filizofowa sieliszcze Symonowo (Szymonowo, Симонова), derewnie Starosiele (Староселье), derewnię Olajowo (?), derewnię Buławino, poczynek Zieniowow. Zasługi: Ekspedycja moskiewska pod chorągwią Aleksandra Gosiewskiego

ML 102.390.01 Dn. 28 07 1628 Konsens dla Mikołaja Sadowskiego na przekazanie dóbr Iwanowi Juriewiczowi Meszczerynowi derewni Buławino, derewni Starosiele (Староселье), derewni Hułajowo, pustoszy Skuratowo, Żukowszczyzna, Ofanasowo, Plaścino, Chwiedosowo, Truchanowo, Symonowo (Szymonowo, Симонова) i pustoszy Żukowo. Zasługi: Ekspedycja wołoska pod chorągwią Kazimierza Tyszkiewicza wojewodzica brzeskiego, ekspedycja inflancka pod chorągwią Aleksandra Gosiewskiego.

ML 102.392.01 Dn. 04 08 1628 Mikołaj Sadowski z żoną Orszulą Trzscińską otrzymują konsens na sprzedaż dóbr Iwanowi Juriewiczowi Meszczerynowi. W skład daniny wchodzi derewnia Buławino, derewnia Starosiele (Староселье), derewnia Gałajowa, pustosz Skuratowo, Żukowo, Ofanasowo, Płazino, Fiedosowo, Truchonowo, Szymonowo (Symonowo, Симонова), „na których dwór bojarski bywał”, wraz „ze wszytkiemi poddanymi osiadłemi i pustoszami, z danią miodową i groszową” etc.

SZEREDYNO

ML 099.568.02 Dn. 20 03 1624 Krzysztof Adamowicz otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę po Hrehorym Lewontejowiczu Ochmatowym, sioło Szeredyno nad rzeczką Iwienką z poczynkami Wrakowo (Jurakowo?), Hulniowo (Гульнева), Konno (Конное), a po Iwanie Lenoswnym Sieliszcze nad tąż rzeczką, poczynek Szatunow, derewnię Sumino. Zasługi: Ekspedycja inflancka, ekspedycja moskiewska, w obronie Smoleńska pod chorągwią Jana Tokarskiego trwał „statecznie z pocztem swym”, brał udział w wycieczkach za mury i podjazdach na ostróżki moskiewskie.

SZOSTAKI

ML 097.335.02 Dn. 20 07 1620 Jan Żabicki otrzymuje bojarszczyznę syna bojarskiego Iwana Wasilewicza Szostakowa sioło Szostaki (Шестаки), derewnię Sewnino, poczynek Dziukanow, poczynek Hucino, derewnię Michajłowo (Michałowo, Михалево), poczynek Apruchow, derewnię Wasiukowo, derewnię Szysłowo z poczynkami i pustoszami. Zasługi: Ekspedycja inflancka pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza hetmana, następnie ekspedycja moskiewska

ML 099.571.01 Dn. 08 03 1626 Jakub Wojewódzki otrzymuje daninę Jakuba Żabickiego, bojarszczyznę syna bojarskiego Iwana Wasilewicza Szostakowa sioło Szostaki (Шестаки), derewnię Siewnino (Sewnino, Szewnino, Савина?), poczynek Dziukanow, poczynek Kucino (Кучина), derewnię Michajłowo (Michałowo, Михалево), poczynek Antuchow, derewnię Wasiukowo, derewnię Szyszłowo. Żabicki poległ pod Walmoyzą, służąc w chorągwi Aleksandra Gosiewskiego. Zasługi: Obrona Smoleńska przed oblężeniem moskiewskim, służył w chorągwi królewicza Władysława, w ekspedycjach inflanckich służąc z Aleksandrem Gosiewskim przeciw Gustawowi Sudermańskiemu .

ML 108.461.01 Dn. 03 12 1635 Paweł Marcinkiewicz otrzymuje prawo przekazania komukolwiek dóbr, które otrzymał po Jakubie Wojewódzkim derewni Litwinowo w stanie małachowskim z pustoszami Nowosiółki i innymi, a w stanie wietlickim derewni Szosztakowo (Szostaki, Шестаки), Somorokowo.

ML 108.693.02 Dn. 17 11 1639 Paweł Marcinkiewicz otrzymuje zgodę na zrzeczenie się praw do majątku na rzecz Samuela Marcinkiewicza żołnierza. W skład majątku wchodzi derewnia Litwinowo, pustosz Nowosiółki, Litwinowo, Woronino, Bieły, Ryczaj, Sucharowo, Balenki, Kochanowo, Klipino, Michejkowo w stanie małachowskim oraz pustosz Kaczyno, Szostakowo (Szostaki, Шестаки), Szewnino (Sewnino, Siewnino, Савина?), Awsiakowo, Michałowo (Michajłowo, Михалево), Szyszłowo, Artachowo, Suściowo, Dziukanowo w stanie wietlickim.

SZWAKIENO

ML 110.439.02 Dn. 27 07 1634 Krzysztof Wierzbowski otrzymuje w stanie rudzkim pustosz Dompejowo włók 15 i pustosz Szwakieno w stanie wietlickim nad rzeką Kokosz (Кокошъ) włók 15 „do skarbu naszego nic nie czyniących”. Trudno dokładnie powiedzieć gdzie te miejscowości się znajdowały. Zasługi: Różne ekspedycje wojenne, w moskiewskiej 1633-1634 służył pod chorągwią Krzysztofa Bonieckiego rotmistrza „kozackiego”

ML 108.806.01 Dn. 26 02 1641 Leon Śledziewski otrzymuje prawo dochodzenia własności do dóbr Chodbyła (włók 15) nad rzeczką Chodbyłką, które pod pretekstem nadanego sobie przywileju bezprawnie zagarnął Wierzbowski (Krzysztof?).

TETRYNKI

ML 097.051.02 Dn. 20 01 1621 Eberhard Szerszeń otrzymuje bojarszczyznę Iwana Zołotiłowa Zasługi: Ekspedycja moskiewska, podczas wyprawy królewicza Władysława służył w chorągwi Wolnara Gadona

ML 101.081.01 Dn. 27 02 1624 Zgoda dla Eberharda Szerszenia na przekazanie bojarszczyzny syna bojarskiego iwana Zołotyłowa Walerianowi Goreckiemu. W Księdze Zaręby s. 270 czytamy, że Gorzecki otrzymał pustosz Tetrynki (Tataryno, Tutaryno, Tatarynki, Татаринки) nad ruczajem Salenka.

ML 110.326.02 Dn. 23 02 1634 Jakub Szmurłowski otrzymuje dobra, które miała w dożywotne władanie Aleksandra Ołdakowska 1-voto Walerianowa Górecka (Gorzecka, Górecka). W skład dóbr wchodzi bojarszczyzna syna bojarskiego Iwana Zołotyłowa w stanie wietlickim. Oprócz tego przywilej wymienia też daninę w stanie maksymowskim włók 30 a mianowicie uroczyska Chłamowo, Mohiry i Wołkowo, które odziedziczył po „zeszłym Góreckim antecessorze”. Dobra te może przekazać komukolwiek. Zasługi: Różne, ekspedycje, oblężeniec smoleński 1633-1634

TRZECIAKOWO

ML 108.272.01 Dn. 14 08 1634 Andrzej Małyszka otrzymuje bojarszczyznę po bojarach Jandawurowych pustosz Trzeciakowo (Треьякова), Kurbatowo, Ościec, Kruta, Lechmina nad rzeką Wop przy granicy wiazemskiej. Zasługi: Ekspedycja moskiewska pierwsza (1609?), wołoska, inflancka, podczas wojny smoleńskiej 1634 służył pod chorągwią królewiczowską w Smoleńsku, trwając w oblężeniu.

ML 108.272.01 Dn. 14 08 1634 Andrzej Małyszka otrzymuje bojarszczyznę po bojarach janduwurowych pustosze Trzeciakowo (Треьякова), Kurbatowo, Ościec, Kruta, Lechmina nad rzeką Wopią „przy granicy wiaziemskiej”. Zasługi: Pierwsza ekspedycja moskiewska, potem wołoska, inflancka, podczas oblężenia Smoleńska służył w chorągwi królewskiej.

WOŁKOW

ML 097.346.02 Dn. 04 03 1621 Wojciech Grabowski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Wołodimierza Połtijowa sioło Wołkow (Волкова?) i derewnię Iwenki, część bojarszczyzny Michajła Połtijowa sioło Scrajowo (Serajowo? Сигеева?), poczynek Brynkowo. Zasługi: Ekspedycja moskiewska

ML 108.412.02 Dn. 30 03 1635 Maciej Rogaliński otrzymuje dobra po Wojciechu Grabowskim, który miał je po moskiewskich bojarach Połtasewych

WSTY

ML 097.085.02 Dn. 27 07 1620 Stefan Dobrzański otrzymuje bojarszczyznę Elizara Rudniewa i Marii Niechoroszej sioło Wsty (Usty, Ustyno, Устье) na suchodole, poczynek Zadoroże (Zadowie), poczynek Korek Jarmoliński (Jermoliński), przy tym sioło Stopuna (Stepuny), derewnia Maski (Moszki), poczynek Marachowo, poczynek Kuchtino (Kuchtyno, Kuchino, Ruchino) z innymi pustoszami Zasługi: Wojna inflancka, wojna smoleńska, odniesione rany, przykład dla innych, wytrwałość

ML 097.391.01 Dn. 07 12 1622 Jan Wojewódzki otrzymuje daninę po zeszłym bezpotomnie Stefanie Dobrzańskim bojarszczyznę Elizara Rudniewa i Marii Niechoroszej sioło Wsty (Usty, Ustyno, Устье) na suchodole, poczynek Zadorożek (Zadowie) i Korek Jarmoleński (Jarmoliński), sioło Stopuna (Stopina?), derewnia Maski (Moszki), poczynek Marachowo i Kuchtyno (Ruchino, Kuchtino, Kuchino). Zasługi: Różne ekspedycje inflanckie i moskiewskie, potem służył na zamku smoleńskim pod chorągwią królewicza Władysława

ML 102.391.01 Dn. 28 07 1628 Walerian Wyleżyński otrzymuje dobra nieboszczyka Stefana Dobrzańskiego bojarszczyznę Marii Niechoroszej sioło Stefana z derewnią Masky (Moszki) i poczynek Marachowo, Kuchino (Kuchtino, Kuchtyno, Ruchino), także bojarszczyznę Elizara Rudniowa derewnię Usty (Wsty, Ustyno, Устье), poczynek Zadowie (Zadoroże) i poczynek Korek Jarmoliński. Pierwotnie przywilej otrzymał Jan Wojewódzki, lecz za wstawiennictwem królewicza Władysława dobra otrzymał ostatecznie Wyleżyński. Ponadto król dołożył mu jeszcze w stanie maksymowskim siedlisko Szantałowo, poczynek Sielczuchowo, pustosz Domanowo, poczynek Androsowo „obapół” (po obu stronach) rzeki Wiechry, Hakowie, Orlanki (które „już mu są wymierzone i ograniczone”)

ML 108.691.02 Dn. 16 11 1639 Jan Mlądzki otrzymuje prawo lenne przy dożywociu swej małżonki Maryny Hołyńskiej 1-voto Walerianowej Wyleżyńskiej sędzianki ziemskiej smoleńskiej, dworzysko Stepuny, wioski i pustosze Moszki (Maski), Marachowo, Ruchino (Kuchtino, Kuchino, Kuchtyno), Ustyno (Wsty, Usty, Устье), Zadoroże (Zadowie) i Korek Jermoliński z pustoszami Hlinkowo (Улынскъ), Dziohoza, Iniowo. Wioski te Wyleżyński otrzymał niegdyś w zamian za pustosz Marachowo i Ananino. Osobny majątek miał Wyleżyński w stanie maksymowskim włók 20 na uroczyskach Szantałowo, Sielczukowo, Domanowo, Androsowo z obu stron rzeki Wiechry i Orlanki, co opisywał przywilej z dn. 20.02.1629 r. Ponadto miał w stanie wietlickim derewnie Mamonowo, Łapatino, Wołkowo, Parfienikowo, Kaniutyno, Szeczenikowo, Hatorowo, Zanino, Piszczacze z poczynkami Sczołkowo, Bielanino (przywilej z dn. 2.01.1621)

WYSOKA

ML 097.374.01 Dn. 08 04 1622 Jan Szczechowski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Andrzeja Ipiszowa sioło Pożogi (Пожоги) i bojarszczyznę Aleksandra Berdziajowa, którą po śmierci tegoż trzymał jego wnuk, Saray (?) Berdziajow, to jest sioło nad rzeką Wop derewnię Wysoka, Markowa (Маркова), Pletiejowo, Hawryłowo, Kisielowo. Zasługi: Różne ekspedycje, moskiewska także, potem w ekspedycji inflanckiej, gdy Aleksander Gosiewski podążał na odsiecz zamkowi Kokenhauzen, tam mężnie się ścierał z nieprzyjacielem.

ZAJCOWO

ML 101.076.01 Dn. 25 10 1623 Stanisław Kęsicki otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Ofanasa Iwanowicza Miłosławskiego bojarzyna („niegdy smoleński”) sioło nad rzeczką Łojną (Лойня), poczynek Czyryn, poczynek Zającow (Zajcowo, Зайцово), poczynek Osipow, poczynek Matnikowo, poczynek Kreczynnikow (?), poczynek Kurakin. Zasługi: Różne ekspedycje, w tym obrona Smoleńska w zamku smoleńskim służył w chorągwi Baranowskiego, gdzie odniósł „szkodliwy w głowę postrzał”.

ML 108.438.02 Dn. 20 04 1635 Paweł Kołontaj otrzymuje po Lwie Potejowym pustosz Zajcowo (Zającow, Зайцово?), a po Lwie Wołkowie Druszynie pustosz Tyczyno Zasługi: ekspedycja inflancka, moskiewska 1633-1634

ZUBOWO

ML 097.212.01 Dn. 06 03 1621 Aleksader Kisarzewski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Fiedora Iwanowicza Łyżwowa sioło Zubowo nad rzeczką Grochowką. Być może to samo Zubowo trzymał później Wojciech Kisarzewski. Zasługi: Ekspedycja moskiewska, także pod wodzą Aleksandra Gosiewskiego na Twierdelicy uwalniał Smoleńsk od kilkuletniego oblężenia. Służył w chorągwi tegoż Gosiewskiego

ML 097.213.02 Dn. 06 03 1621 Wojciech Kisarzewski otrzymuje konfirmację na bojarszczyznę Fiedora Ofanasowicza Filozofowa sieliszcze Ostaszkow, derewnie Płaskino (Płakino), poczynek Sawin, bojarszczyznę Elizara Sapronowicza Lytwowa sieliszcze Elizariowo (Olizarowo), poczynek Siemonitki (Siemowicki), bojarszczyznę Oleksieja Fiedorowicza Łyżwowa sieliszcze Wasilowo (Wasiliszyno, Василисина), poczynek Chochłowo (Hochłowok) Zasługi: Ekspedycja inflancka pod chorągwią Mikołaja Hlebowicza obecnego kasztelana wileńskiego. Uczestnik bitwy pod Diamentem, gdzie odniósł szkodliwy postrzał. W ekspedycji moskiewskiej w chorągwi Aleksandra Zborowskiego jako jej chorąży, przebywał w Moskwie. Tam też otrzymał drugi postrzał.

ML 102.316.01 Dn. 21 02 1627 Zgoda dla Wojciecha Kisarzewskiego na przekazanie „komu będzie chciał” bojarszczyzny Fiedosia Ofanasowicza Filozofowa sieliszcze Ostaszkowo, derewnię Plakino (Płaskino), poczynek Sawin, bojarszczyznę Olizara Sopronowicza Łyżwowa sieliszcze Olizarowo (Elizarowo), poczynek Siemowicki (Siemonitki), bojarszczyznę Oleksjeja Fiedorowicza Łyżwowa sieliszcze Wasiliszyno (Wasilowo, Василисина), poczynek Hochłowok (Chochłowo), а w stanie szczuckim derewnię Ług górny i Ług dolny, które za czasów moskiewskich trzymał Iwan Iwanowicz Boszmakow.

ML 110.205.02 Dn. 09 10 1633 Wojciech Kisarzewski otrzymuje dobra w stanie bereźniańskim pustosz Pirchiliowo, Czasczynino, Żuczkowo, Kopilowo, Sawino włók 30, we włości wopieckiej („opieckiej”) pustosz Kosacino, Bobnino, Kozłowo włók 18. W stanie wietlickim otrzymuje pustosz Bokufałowo (Бухвалова), Jarmolino, Sorokorzenie (Сорокоренье), Zubowo. Zasługi: Różne ekspedycje, także był w załodze Kremla, w wojnie smoleńskiej 1633-1634

ML 108.077.02 Dn. 09 02 1634 Wojciech Kisarzewski otrzymuje dobra po Jerzym Szapce, który nie wypełnił powinności obronnych. Jest to pustosz Wiejno w stanie bereźniańskim. Po Potapie Tymofieju Marfiejewiczu zdrajcy derewnie Woronino i Piwkowo (Пивкино) w stanie wietlickim. Zasługi: Weteran, czas służby 30 lat, „żadnej prawie okazji nie opuszczając”, bronił Moskwy, w 1634 roku w obronie Smoleńska był kwatermistrzem, krew i blizny.

MIEJSCOWOŚCI NIEZIDENTYFIKOWANE

ML 108.553.01 Dn. ? ? 1636 Jarosz Chłusowicz otrzymuje daninę o powierzchni 30 włók. Bez daty dziennej i miesiąca. Zasługi: Ekspedycja inflancka, moskiewska, pod chorągwią Jana Karola Chodkiewicza wojewody wileńskiego hetmana wielkiego litewskiego

ML 108.499.02 Dn. 02 05 1636 Marcin Ciechanowicz otrzymuje 100 włók w stanie wietlickim. Zasługi: Ekspedycja tatarska w wojsku kwarcianym pod chorągwią Chmieleckiego niegdyś wojewody kijowskiego, Piasoczyńskiego obecnego kasztelana kijowskiego, w moskiewskiej zaś nosił chorągiew Leona Sapiehy wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego

ML 110.372.02 Dn. 11 05 1634 Gabriel Meduniecki otrzymuje dobra „w gruntach pustych, lasem zarosłych na rozrobki jednak rolne zgodnych we włości […] wietlickiej włók sto, które włóki dworzanin nasz na to deputowany z mierniczym przysięgłym wymierzać, ograniczyć i w dzierżenie ma podać” Zasługi: Służył pod chorągwiami Sieniawskiego podczaszego koronnego, Kalinowskiego starosty kamienieckiego, w pierwszej ekspedycji moskiewskiej pod chorągwią Karśniewskiego, był na wyprawie wołoskiej pod Chocim pod chorągwią Zienowicza kasztelana połockiego, walczył w Inflantach będąc porucznikiem chorążego ziemskiego litewskiego, w ekspedycji moskiewskiej pod chorągwią husarską Leona Sapiehy wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego, następnie zaś pod chorągwią husarską Gorayskiego

Tagi .Dodaj do zakładek Link.