Danina pana Teofila Szwarcocha

Danina Teofila Szwarcocha we włości wierzchowskiej ujezdu bielskiego

Danina Teofila Szwarcocha we włości wierzchowskiej ujezdu bielskiego

Ziemianina JKM prowincji inflanckiej

Inflantczyk Teofil Szwarcoch otrzymuje wymiar Wierzchowia, Spiczyna, Dudzina, Dunajowa, Mścisławia, Antulinowa, Atabkina, Misiuczyna, Ochonian, Iwanowskiej we włości wierzchowskiej w ujeździe bielskim nad rzeką Opsą i Białą. Przepisał i zredagował Jakub Brodacki

Jag 906, s. 295 (wg pierwotnej numeracji, skan 272)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przy[sięgły].

A przy mnie zesłany będąc pan Jan Paszkowski kapitan JKM bielski na miejscu komisarskim.

Czyniemy wiadomo tym listem naszym, iz za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMPana Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego starosty puńskiego etc., abyśmy wymierzyli i ograniczyli gruntu do paszni i osady zgodnego włók sześćdziesiąt urodzonemu panu Teofilowi Szwarcochowi ziemianinowi JKM prowincji inflanckiej z łaski JKM prawem lennym konferowaną, mianowicie w wioskach we Noby [?]. Wierzchowie, Spiczynie, Dudzinie, Dunajowie, w pustoszach Mścisławiu, Antulinowie, Ababkinie, Misiuczynie, Ochoninie, Iwanowskiej, w województwie smoleńskiem w starostwie bielskiem we włości wierzchowskiej nad rzeką Opsą i rzeką Białłą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od rzeki Opsy, od kopca narożnego na brzegu tej rzeki Opsy, na ścienie nowoprzesieczonej usypanego, przeciw którego na samem brzegu tej rzeki trzy olchy z krzyżami. Od tej rzeki i kopca w prawo powróciwszy, prosto ścianą idąc przez siedlisko Troszkino do kopca pobocznego, przy starej drodze jolchynskiej usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce JKM pozostały Troskina, a po prawej grunt pana Szwarcocha Wierzchowia. Od tego kopca trochę w prawo, do gościńca z Rżewa do Białej idącego, przy którym kopiec poboczny. Tąż ścianą idąc, znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi do drogi z Ababkina do kosego brodu idącą, przez którą przeszedłszy około brzozy kopiec poboczny usypany, który dzieli grunt po lewej ręce JKM pozostały od Ababkowa. Tąż ścianą wedle jodły przez rów, znamionami na drzewach wyciętemi do drogi z Puszczowa [Arszczowa?] do Ochonina idącej, przy której kopiec usypany. Tąż ścianą idąc na dół w rowek. A rowkiem w niż do rzeczki Przenacy, przy której obapół w pagórkach usypano kopców dwa, które dzielą grunty po lewej ręce JKM Sincowa, a po prawej grunt pana Szwarcocha Ochonkina. Tąż ścianą znamionami na drzewach idąc do gościńca z Trojecszczyzny do Wierzchowia idącego, przy którym kopiec poboczny usypany. Tąż ścianą znamionami na drzewach idąc wedle kopca pobocznego starą miedzą kościajewską i spiczyńską w rów, a rowem w niż do kopca w tym rowie, nie dochodząc rzeczki Szepialowki usypanego. Od tego rowu i kopca przez rzeczkę Szepialowkę w górę prosto do kopca narożnego. Od tego rowu i kopca, który dzieli grunt po lewej rece Babichina, z drugiej strony grunt pana Niżyńskiego, a po prawej grunt pana Szwarcocha, część zajętego od Babichina. Od tej ściany i kopca w prawo powróciwszy prostą ścianą znamionami na drzewach do kopca pobocznego przy drodze z Sucharowa do Spiczyna idącej usypanego. Tąż ścianą w rów, a rowem w niż, nie dochodząc dębu z krzyżem i trzeba wrębami wyciętemi. W lewo w ścianę przesieczoną idąc do starej drogi, znamionami na drzewach do wrót, przy których kopiec poboczny usypany, przy którym jodły dwie z krzyżami. Tąż ścianą starą miedzą znamionami na drzewach w rów. A rowem w niż wedle kopca pobocznego w rzeczkę Białą. A rzeczką Białą w górę postąpiwszy w starą granicę Dudzina i Maniakowa, na której na brzegu tej rzeki Białej usypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej stronie pana Grota Maniakowa, a po prawej grunt Dudzina. Tąż starą miedzą idąc, znamionami na drzewach do gościńca z Białej do Wierzchowia idącego, przy którym kopiec poboczny usypany. Od tego kopca tym gościńcem ku Białej postąpiwszy do kopca narożnego po prawej ręce na nowej ścienie usypanego, który dzieli grunt po lewej ręce ze dwóch stron JKM Czerniecowa, a po prawej grunt pana Szwarcocha Mścisławowa. Od tego gościńca i kopca w prawo prostą ścianą znamionami na drzewach do kopca pobocznego nad ruczajem około trzech brzóz usypanego. Tym ruczajem w niż w rzekę Opsę, a rzeką Opsą w górę rzeki w lewo, w starą granicę Lisowa przez zatokę, wedle kopców dwóch, zajmując Sianożęć Wierzchowską, w rzekę Opsę. A rzeką Opsą w górę idąc do pierwszego kopca i ściany. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

Wioska Ancipowo ze dwiema chłopkami żyłemi, która jest w przywileju w tę pomiarę zająć się nie mogła, zostawując na gruncie JKM do powolnego znoszenia, panu Szwarcochowi te chłopki z osobna na cerkiew wniebowzięcia błogosławionej Panny Mariej, dla Świeszczennika dejaka [Lejaka?] Patamarza włók pięć w ten obrąb zajęto, które to włók pięć na trzy pola są naznaczone lasem zarosłe, wedle poddanych wsi Wierzchowia wolno robione być mają, w każde pola, po piąciudziesiąt morgów ziemi przypada. O czym szrzy w liście Świeszczennikowym opisano.

W tym ograniczeniu kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt i pięć, z cekiewnemi, wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, za przywilejem JKM i za listem JMPana wojewody smoleńskiego, podaliśmy w moc i dzierżenie prawa lennego wieczystego panu Teofilowi Szwarcochowi. Co dla lepszej wiary i pewności dajemy ten list nasz wymiaru i ograniczenia naszego, z podpisem rąk i pieczęcią naszą. Pisan w Smoleńsku d. dziesiątego octobra roku tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego.

Położenie daniny Teofila Szwarcocha w ujeździe bielskim

Położenie daniny Teofila Szwarcocha w ujeździe bielskim

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.