DANINA JMP SAMUELA RYLSKIEGO

danina Samuela Rylskiego i Zwierowicze 002dworzanina JKM pokojowego starszego

Samuel Rylski otrzymuje dwa wymiary (w sumie 300 włók) dla miasteczka Zwierowicze we włości dąbrowieńskiej. Przepisał, zredagował i mapką opatrzył Jakub Brodacki.

Jag 906, s. 2 wg pierwotnej numeracji (skan 12)

Adam Zaręba mierniczy JKM województwa smoleńskiego przysięgły*.

Czynię wiadomo tym mojem listem, iż za przywilejem JKM PNM JMP Samuelowi Rylskiemu dworzaninowi JKM pokojowemu starszemu na włók trzysta danym i za osobliwym listem JKM do mnie pisanym, także za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smoleńskiego, abym wymierzył i ograniczył gruntu do paszni i osady zgodnego przy włókach dziewięciudziesiąt dziewięciu pierwej miastu Zwierowiczom przez mię wymierzonych i ograniczonych, wszystkiego ogółem włók trzysta (w które włók dziewięćdziesiąt dziewięć na miasto pomiarą zajęły się derewienki i poczynki, mianowicie Dudowo, Popowo, Konkowo, Łośnikowo, Łachowka, Sazyno, Pianikowo, Głębokie, za które dano odmianę panu Mieszczerinowi). A na ten czas do tych dziewięciudziesiąt dziewięciu włók miastu pierwej wymierzonych, wynosząc zupełna włók trzysta, domierzyłem włók dwieście jednę, w które się włóki zajęły derewnie z gruntami, to jest Polanki, Skorohodowo, Niedźwiedziowo, Kobuziowo, Proskurniowo, Babino, Szejno, Makłakowo, Chomino, Horodyszcze, Sorokino w województwie smoleńskiem w stanie dąbrowieńskiem nad rzekami [sic!] Łupami i Dobrą leżące.

Tego gruntu ograniczenie tak się w sobie ma. Pierwsza ściana granice od wierzchowia rzeczki Iwaty, od ujścia Krasnego Łuhu, który wpada w Iwatę. Przy tym wierzchowiu ujścia usypany kopiec, który dzieli grunt po lewej ręce JMP Jana Meszczeryna dworzanina JKM Wasilowa. A po prawej ręce grunt JMP Samuela Rylskiego dworzanina JKM. A w pół błota Wielkiego Krasnego Łuhu od wasilewskiego gruntu idący po prawej ręce grunt romanowski w pół Krasnego Łuhu. A Łuhem Krasnym idąc w górę w rzeczkę Korowiankę. A Korowiakiem rzeczką w rzeczkę Jelonkę. A z rzeczki Jelonki w prawo w Czarny Hraź. A w pół a [?] Czarnej Hrazi suchodołem rowem przez mszarzyny wodocieczami idąc do kopca narożnego przy wierzchowiu tej Czarnej Hrazi usypanego [s. 3:], który dzieli grunty po lewej ręce JMP Samuela Rylskiego, a po prawej stronie grunt [nieczytelne] JKM [nieczytelne]. Znowu po prawej ręce według starej granice [nieczytelne] romanowskiej JMP [dłuższy fragment nieczytelny] …powracając w lewo drugą ścianą granice JMP Rylskiemu do przy nowa [?] Czarnego Lasu według pomiary Czarnego Lasu JKM zajmujący prostą ścianą idąc znamionami na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętymi przez mszarzyny i mchy błotne idąc wedla pól krajem puszczy do rzeki Łupy, do kopca pobocznego na brzegu rzeki Łupy usypanego, który dzieli grunt po prawej ręce JKM derewienki i puszczy Czarnego Lasu pozostałego Sujmiszcza. Od tego kopca, tą ścianą prosto w rów suchodół w starą granicę Niedźwiedziowa, którą idąc w górę znamionami na drzewach wyciętymi do granicę z panem Stanisławem Pawłowskim. A starą granicą pana Pawłowskiego powróciwszy w lewo znamionami na drzewach, idąc do drogi z Antonowicz do Niedźwiedziowa idącej i przy której przez rowek usypany kopiec poboczny, który dzieli grunt po prawej ręce pana Pawłowicza Antonowicz, a po lewej [poprawione: prawej] stronie grunt JMP Rylskiego Niedźwiedziowa. Od tej drogi i kopca tą ścianą prosto idąc do drogi z [sic!] Antonowiczy do Polanki idącej. Tą ścianą znamionami na drzewach w starą granicę JMP Kaspra Poniatowskiego dworzanina pokojowego JKM. Tąż granicą starą Błotem Tuchunko idąc {w} niż w drugą starą granicę, która dzieli grunt JKM derewienki Zachwidowa, która należy do Stanu Małachowskiego. Tą starą granicą obok gruntu derewienki Polanki, przez mszarzyny wielkie Czarnem Lasem zarosłem, idąc znamionami na różnych drzewach wyciętemi w starą miedzę granice derewienki JKM Baranowa. Tąż starą miedzą wedla gruntu rzeczyckiego i b{a}ranowskiego pod samą derewienkę Baranowa wyzgrodę okolice idąc w rzeczkę Dobrą. A przez rzeczkę Dobrą przeszedłszy i ruczajek Czarno Hrazi. A ruczajkiem Czarno Hrazi[ą] ku wierzchowiu w prawo, w ścianę przesieczoną znamionami na drzewach wyciętemi idąc do kopca narożnego, który dzieli grunt po prawej ręce JKM derewienki Baranowa i Chrapowa, a przez miedzę krzyżową grunt pana Jana Spondowskiego Janowa, a po lewej ręce grunt JMP Rylskiego derewni Rzeczycy. Od tej ściany i kopca w prawo prostą ścianą w łoszczynę ruczaja Rżawca. Którem idąc w lewo z tego ruczaju w ścianę przesieczoną znamionami na drzewach wyciętemi do kopca na łuhu sianożęci usypanego, przy którem [s. 4:] [brak słowa] z krzyżami. Tą ścianą postąpiwszy do znamion na olchach w rzeczkę Dobrą. A rzeczką Dobrą prosto w pagórek do kopca narożnego na Starodrożu Witułta około jedli usypanego, który dzieli grunt po prawej ręce derewienki Zu[baro]wa a po prawej [powinno być: lewej] ręce grunt derewnie Rzeczycy. Tym starodrożem Witułtowskim wedla gruntu derewni Kaszajowa idąc, znamionami na drzewach wyciętymi w pół czarnego lasu do drogi z Kaszajowa do Kobuziowa idącej, przy której wedla łuhu usypany kopiec, który dzieli grunt po prawej ręce pana Meszcze[ryna] Kaszczajowa, a po lewej ręce JMP Rylskiego Kobuziowa. Tąż ścianą [zna]mionami na drzewach i granice miasteczka Zwierowicz, która idąc sta[rymi?] znamionami na drzewach wyciętemi, wedla kopców pobocznych, idąc gra[nicą] z mieszczany w lewo, znamionami na drzewach wyciętemi przez rzeczkę […]. A temiż znamionami na drzewach wyciętemi wedla gruntu derewien[ki] Wasilowa idąc w starą drogę witułtowskie w granicę starą derewienki Szej[no?]wa JMP Rylskiego, także derewienki pana Meszczeryna Wasilo[wa]. Tamże starodrożem witułtowskim przez rzeczkę Jelonkę w miedzę [gro]dzoną wasilowską i szejnowską prostym trybem idąc przez mszaryny błotne lasem czarnym zarosłe,m znamionami na drzewach krzyże i po trzy wręby wyciętemi do wierzchowia i waty [Iwaty?] do kopca narożnego. U które[go] się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

A ograniczenie pierwsze miasteczka Zwierowicz włók dziewięciudziesiąt dziewiąciu w roku przeszłym tysiąc sześćset dwudziestym siódmym miesiąca juny dwudziestego szóstego dnia czynione tak się w sobie ma.

Naprzód poczyna się pierwsza ściana granice od rzeki Łupy, od uścia rowu wielkiego, który dzieli grunt konkowski. Tym rowem wielką ścianą miejską kładąc znamiona na drzewach przez mszarzyny w ruczaj Żywiec. A z ruczaja Żywca w ścianę przesieczoną przez las czarny przez rzeczkę Duchowlankę, w ścianę wielką przesieczoną. Tąż ścianą prosto idąc, wedla kopca pobocznego, który usypany przy gościńcu z Orszy idącym. Tąż ścianą z znamionami na drzewach w ruczaj Głęboki. A ruczajem idąc ku wierzchowiu błota w ścianę przesieczoną. Tąż ścianą prosto idąc wedla kopca, który usypany przy drodze kasz[ajowskiej?] na gruncie miejskim do drogi [z] Kobuziówki po kopiec poboczny [nieczytelne]. Od którego się ściana powraca na prawo drogą kobuziańską [nieczytelne] rzeką Sajenką. A rzeczką Sajenką środkiem idąc na niż do [nieczytelne] [s. 5:] rzeki Łupy. A rzeką Łupą śrzodkiem idąc w górę do uścia rowu sokołowskiego. A rowem ku wierzchowiu w ścianę przesieczoną. Tąż ścianą do drogi połujanowskiej i do dębu wielkiego, który stoi przy drodze znamiona wycięte, krzyże i po trzy wręby. Od którego się dębu powraca na lewą drogę, granica idąc prosto do kopca narożnego, który usypany przy drodze połujanowskiej na gruncie miejskim. Od którego się powraca ściana przesieczona na drogę starą na gościniec smoleński idącą. A drogą powraca się na prawo, prosto idąc do kopca pobocznego, który usypany na brzegu rzeczki Wołkowiecki przy drodze starej na gruncie miejskim. A rzeczką Wołkowicką śrzodkiem idąc przez [sic!] hościniec smoleński i przez most na tejże rzece zbudowany. Tąż rzeczką w rzeczkę Jelonkę, a Jelonką na niż idąc śrzodkiem w starą granicę JMP Meszczeryna sioła Potiuszyna [Połzuszyna?]. A starą granicą Potiuszyna po rowek mały w rzeczkę Łupę. A rzeczką Łupą śrzodkiem idąc na niż do uścia rowu pierwszego. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy.

W tych dwu ograniczeniach kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók trzysta w jeden obrąb jakoż [?] w pomienionym miasteczku Zwierowiczach, tak i w derewniach przyległych za przywilejem JKM i za listem pozwolonym JW JMP wojewody smoleńskiego do wymierzenia włók trzechset w stanie dąbrowieńskim wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podałem w moc, w wieczyste dzierżenie prawa lennego JMP Samuelowi Rylskiemu dworzaninowi JKM pokojowemu.

Co dla lepszej wiary i pewności daję ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczecią. Pisan w Zwierowiczach dnia szóstego junii roku tysiąc sześćset trzydziestego piątego, po wymierzeniu zupełna włók trzechset.

*[tu przypis:] widymus pa[n]u Triela [?] wydany.

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.